Občina Maribor
Javna razgrnitev ZN za del naselja Limbuš

 

 

J A V N O   N A Z N A N I L O
o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka

 

SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU

ZA DEL NASELJA LIMBUŠ 

 
 
 
 
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta določajo možnost dostopa do parcele št. 524/2 k.o. Limbuš preko zadrževalnika Pekrskega potoka.
 
Prostorski akt bo javno razgrnjen v času od 13. aprila 2018 do vključno 30. aprila 2018 na Mestni občini Maribor, na Uradu za komunalo, promet in prostor - v prostorih Sektorja za urejanje prostora, Grajska 7 – II. nadstropje, v prostorih Krajevne skupnosti Limbuš, Ob Blažovnici 41, Limbuš in deloma na internetni spletni strani www.maribor.sipod rubriko AKTUALNO. Dodatne informacije o razgrnjenem gradivu lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur v prostorih javnih razgrnitev.
 
V času javne razgrnitve lahko k navedenemu prostorskemu aktu podajo pripombe pravne in fizične osebe. Pripombe posredujejo pisno na Urad za komunalo, promet in prostor, Sektor za urejanje prostora, Grajska 7, Maribor, na e-naslov mestna.obcina@maribor.si pod zadevo - javna razgrnitev – Limbuš  ali jih vpišejo v knjigo pripomb v prostorih javnih razgrnitev. O pripombah in predlogih, danih med javno razgrnitvijo, odloči pripravljavec občinskega podrobnega prostorskega načrta po predhodnem strokovnem mnenju načrtovalca. Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan razgrnitve, to je 30. aprila 2018.
 
Javna obravnava navedenega prostorskega akta bo v sejni sobi Krajevne skupnosti Limbuš, Ob Blažovnici 41, Limbuš v sredo 18. aprila 2018 ob 15.15 uri.


Priloge
 Gradivo za razgrnitev
Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
pravno obvestiloavtorji
rss
Facebook MOM