Občina Maribor
Sektor za gospodarjenje s poslovnimi in upravnimi prostori

 

Vodja: Uroš BRODNJAK, univ. dipl. prav.
Telefon: 02/2201 - 405

Področje delovanja:

- gospodari s poslovnimi prostori, garažami in garažnimi boksi v lasti Mestne občine Maribor, ki so v njegovem upravljanju
- opravlja vsa strokovno tehnična opravila v zvezi s postopki za oddajo poslovnih prostorov in poslovnih stavb v najem,
- vzdržuje evidenco poslovnih prostorov v njegovem upravljanju,
- izvaja investicijska in vzdrževalna dela,
- planira obnovitvena dela,
- izdaja soglasja upravnikom za obnovo na skupnih delih in napravah,
- opravlja strokovno tehnična opravila v zvezi s postopki razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine,

 
Oddaja poslovnih prostorov:
 

Nezasedeni poslovni prostori, garaže in garažni boksi last Mestne občine Maribor (MOM), kateri izpolnjujejo pogoje za oddajo, se oddajajo v najem v skladu in na podlagi: Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Ur. list SRS, št. 18/74 in 34/88 - v nadaljnjem besedilu: ZPSPP), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/2010 s spremembami) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011 s spremembami).

 

Prvenstveno se oddaja vrši z metodama javne dražbe najemnine ali javnega zbiranja ponudb. Izbrana metoda-razpis, ki vsebuje vse obvezne sestavine, se mora obvezno objaviti na svetovnem spletu oz. spletnih straneh MOM www.maribor.si pod rubriko Javni razpisi podrubrika Prodaja in oddaja nepremičnin, neobvezno pa se v skrajšani obliki objavi tudi v lokalnem dnevnem časopisu  in na oglasnih deskah MOM.

 

V razpisu so objavljeni vsi potrebni podatki o: pogojih za sodelovanje, način prijave, stanju in namembnosti nepremičnine, najemnini, dnevu ogleda itd., in tudi opisani vsi postopki do vse do podpisa najemne pogodbe z izbranim najemnikom oz. uspelim dražiteljem ali najugodnejšim ponudnikom. Od dneva objave razpisa pa do njegovega poteka mora preteči najmanj 15 dni.

 

Na podlagi Zakona ali Uredbe je osnovna mesečna najemnina za poslovni prostor določena izkustveno na podlagi primerljivih cen najema na prostem trgu, v primeru, da pa letna najemnina izkustveno preseže 10.000 EUR pa na podlagi cenilnega zapisnika neodvisnega cenilca vrednosti nepremičnin. V kolikor najemodajalec plačuje strošek zavarovanja in/ali upravljanja se znesek najemnine poveča za znesek zavarovanja in upravljanja.

 

O oddaji v najem odloča župan. Postopek oddaje v najem z metodo javne dražbe ali javnega zbiranja pa vodi in izvede komisija, ki jo imenuje župan. Pod določenimi pogoji se v skladu z zakonom in uredbo, poslovni prostori, garaže in garažni boksi lahko oddajo v najem tudi z metodo neposredne pogodbe.

Dne 11.10.2016 je prenehal veljati občinski Odlok o oddajanju poslovnih prostorov, garaž in garažnih boksov v najem (MUV 20/2016).


Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
pravno obvestiloavtorji
rss
Facebook MOM