Občina Maribor
Cestno-železniški podvoz na Ljubljanski cesti

V decembru 2008 je bil med MO Maribor in Ministrstvom za promet RS sklenjen dogovor o sofinanciranju projektne in tehnične investicijske dokumentacije za gradnjo podvoza na Ljubljanski ulici. V skladu z dogovorom je bila izdelana projektna dokumentacije PGD/PZI, ter predana naročniku v 2011. DIIP je bil potrjen na Mestnem svetu MO Maribor v 2010. V 2016 je bil naročen nov katastrski elaborat in pregledali skupaj z DRSI razdelitev stroškov gradnje. V teku je podpis služnostnih pogodb z SŽ – Infrastruktura in priprava služnostne pogodbe z UKC Maribor. Intenzivno se išče dogovor s cerkvico »Kapela srca Jezusovega«, rod Jezuitov, kateri je v zaključni fazi iskanja dokončne rešitve za podpis služnosti.
 
Skupaj Z DRSI kot sofinancerjem izgradnje podvoza,  je v tem trenutku priprava Aneksa št. 1 k že sklenjenemu Dogovoru iz leta 2008, kjer je bilo določeno da se stranki zavežeta skleniti Aneks, ki bo opredeljeval deleže izvedbe investicije (gradnje podvoza in ukinitev nivojskega prehoda). Konec leta 2017 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, sedaj sledi objava javnega naročila za izvedbo projekta in predvidoma spomladi začetek del.
Poleg podvoza, na strehi katerega bosta na obeh straneh železniške proge urejena dva manjša trga, bosta obstoječi križišči Ljubljanska – Moše Pijade – Masarykova in Ljubljanska – Jezdarska preurejeni v krožišči, rekonstrukcija in/ali prestavitev SVTK naprav v lasti Slovenskih železnic, ureditev varnih peš poti in dostopov do postajališča, ureditev kolesarskih poti, rekonstrukcija, prestavitev in/ali dograditev dela javne gospodarske infrastrukture na območju predvidenih gradbenih posegov, rekonstrukcija železniškega postajališča Maribor Tabor, gradbeno-prometna rekonstrukcija dela pripadajočih prometnic.
 
Mestna občina Maribor bo prenovila tudi oba dela Magdalenskega parka, uredila kolesarsko stezo ob železniški progi med Ljubljansko ulico in Titovo cesto, ki bo pomembno skrajšala pot iz tega dela mesta do Europarka, s čimer bo svojo vlogo dobil tudi že pred leti zgrajen nadhod ob železniškem mostu nad Titovo ter uredila priključke na obstoječe cestno omrežje.
Sofinanciranje gradnje je predvideno v razmerju 60 (DRSI) :40 (MOM). Ocena investicije: 6.120.421,00 € brez DDV (7.466.914,84 € z DDV)
Projekt že ima pridobljeno gradbeno dovoljenje, v podpisu je tudi pogodba z izbranim izvajalcem. Vlada je 29. maja dokončno potrdila projekt gradnje cestnega podvoza pod železniško progo na Ljubljanski ulici v Mariboru. Celoten projekt gradnje podvoza in spremenjene prometne ureditve vozišč in križišč za motorna vozila, kolesarje in pešce na cestni infrastrukturi ter posegi na železniški infrastrukturi na podlagi predinvesticijske zasnove ocenjujejo na skoraj 8,5 milijona evrov, financirala pa ga bosta mariborska občina in direkcija za infrastrukturo.
 


Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
pravno obvestilo
rss
Facebook MOM