Občina Maribor

 

Služba notranje revizije
Ulica heroja Tomšiča 2, 2000 Maribor
 
Vodja: Špela Kramberger, univ. dipl. ekon.,
             Preizkušena notranja revizorka,
             Državna notranja revizorka
Telefon: 02/2201-568
Faks: 02/2201-559
 
 
Župan občine je odgovoren za vzpostavitev, delovanje, nadzor  in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v sladu Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega  nadzora javnih financ (NNZJ)  in drugimi pravili, metodikami in standardi za finančno poslovodenje in notranje kontrole, ki jih predpisuje Urad za nadzor proračuna (UNP).
Na podlagi navedenega je tudi v MOM ustanovljena SNR, ki izvaja naloge notranjega revidiranja.
Notranje revidiranje je pripomoček, s katerim župan ter višje vodstvo iz neodvisnega vira dobi zagotovilo, da notranje kontrole izpolnjujejo cilje notranjega kontroliranja in da se tveganja obvladujejo na še spremenljivi ravni.
Predmet notranjega revidiranja so lahko vsi sistemi, postopki, dogodki in dejavnosti MOM.
 
Delovno področje:
  • izvaja nadzor nad namensko, gospodarno in ucinkovito uporabo sredstev in premoženja mestne občine,
  • preverja spoštovanje zakonov, drugih predpisov, razvojnih politik, ciljev, načrtov, programov in postopkov,
  • preverja primernost in ucinkovitost notranjih kontrol in nudi pomoc pri njihovem razvijanju,
  • predlaga ukrepe za odpravo pomanjkljivosti in izboljšanje poslovanja,
  • opravlja nadzorstvo nad izvajanjem financnega in materialnega poslovanja mestne uprave, mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter drugih proračunskih uporabnikov, ustanovljenih s strani Mestne občine Maribor.
 
Uradne ure

Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
pravno obvestiloavtorji
rss
Facebook MOM