Občina Maribor
Urad za kulturo in mladino

Slovenska ulica 40, 2000 Maribor

 

Vodja: Daniel Sajko - po pooblastilu

Telefon: 02/2201-468

Faks: 02/2201-476

E-pošta: daniel.sajko@maribor.si

 

Delovno področje

 

Urad za kulturo in mladino opravlja zlasti naloge, ki se nanašajo na:

 

  • razvoj sistemskih dejavnikov na področju kulture in mladine,
  • delovanje javnih zavodov s področja kulture in mladine, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina,
  • opravljanje nalog na področju varovanja kulturne dediščine,
  • zagotavljanje sistemskih pogojev za delovanje društev, skupin in posameznikov, ki izvajajo ljubiteljske kulturne programe,
  • pripravljanje in uresničevanje kulturne in mladinske politike občine,
  • izvajanje nalog v zvezi z upravljanjem stvarnega premoženja, ki ga ima v upravljanju,
  • druge upravne in strokovno tehnične naloge z delovnega področja urada.
  • ponedeljek od 8.00 ure do 12.00 ure in od 13.00 ure do 15.00 ure,
  • v sredo od 8.00 ure do 12.00 ure in od 13.00 ure do 17.00 ure,
  • v petek od 8.00 ure do 13.00 ure.
 
Uradne ure za poslovanje s strankami veljajo za vse organe Mestne uprave mestne občine Maribor, ki nimajo drugače določenih uradnih ur.
 
  2. lokalni program mladih v Mestni občini Maribor za obdobje 2016 - 2021
  Lokalni program za kulturo Mestne občine Maribor 2015-2020
  MARIBOR 2012 - Evropska prestolnica kulture
  Dejavnosti na področju mladine
  Strokovne komisije na področju kulture 2016 -2019
  Glazerjeve nagrade
Pravne podlage

Kulturne ustanove

Festivali v Mariboru

Javne objave - kultura in mladina

 
 
Objavljeno je javno povabilo Zavoda RS za zaposlovanje organizacijam, ki želijo izvajati javna dela v okviru državnih programov  aktivne politike zaposlovanja v letu 2019. Povabilo - razpis za izbiro in financiranje javnih v letu 2019 je objavljen na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje: https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/objavljeno-javno-povabilo-za-izbor-programov-javnih-del-2019
 
 
Za izvajanje javnih del v letu 2019 zainteresirane organizacije na področjih kulture in mladinskih dejavnosti obveščamo o namerah ravnanja Mestne občine Maribor (MOM) v zvezi z opredeljevanjem javnega interesa in sofinanciranja izbranih javnih del na zgoraj navedenem povabilu. 
 
1.    Potrditev javnega interesa:
 
Javni interes bo MOM potrjevala vsem programom javnih del na področju kulture in mladine, ki bodo kandidirali za javna dela pri Zavodu RS za zaposlovanje,  če imajo te organizacije domicil ali enote v MOM in se bodo javna dela izvajala v MOM.
 
Vloge za izjavo MOM o javnem interesu za predlagana javna dela oddajo izvajalci v informacijski pisarni Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1 v Mariboru, pritličje, soba 14.
 
Ob vložitvi vloge za izjavo o javnem interesu oz. sofinanciranju se vlagatelji s spremnim dopisom izrečejo, ali želijo tudi sofinanciranje javnih del MOM, če bodo uspešni na javnem razpisu (povabilu) Zavoda RS za zaposlovanje.
 
2.    Potrditev sofinanciranja javnih del:
 
Organizacijam, ki bodo želele sofinanciranje javnih del (vlogi dodan spremni dopis z zaprosilom za sofinanciranje), bo MOM potrdila namero sofinanciranja pod naslednjimi pogoji:
−     za javne zavode velja, da morajo biti vsebine javnega dela skladne z dejavnostmi, ki so načrtovane v zavodovem strateškem načrtu in letnem planu dela,
−     za nevladne organizacije velja, da so načrtovana javna dela del vsebin javno dostopnih  kulturnih programov/projektov oz. mladinskih dejavnosti, ki imajo javni značaj,
−     da se sofinancira največ 3 zaposlitve pri posameznem izvajalcu javnih del (omejitev ne velja za javna dela iz 2. sklopa povabila.
 
Potrjevanje sofinanciranja bo MOM izvajala do kalkulativne porabe sredstev: prekine se, ko ocenjena potrebna sredstva za odobrena sofinanciranja dosežejo načrtovana sredstva v predlogu proračuna 2019, nadaljuje pa se evidentiranje vlagateljev za sofinanciranje.
 
Po izbiri izvajalcev javnih del, ki jo opravi Zavod RS za zaposlovanje, se preostala sredstva (neizbranih izvajalcev javnih del) dodelijo naslednjim vlagateljem in sicer: javnim zavodom za odobrena javna dela nad omejitev iz tretje alineje prvega odstavka te točke ter ostalim organizacijam po vrstnem redu prispetja vloge za izjavo javnega interesa/sofinanciranja - do porabe sredstev.
 
3.    Izvajanje sofinanciranja
 
Sofinanciranje programa traja 12 mesecev in ne vključuje regresa za letni dopust.
Odobrenim programom bodo po sklenitvi pogodbe izplačila potekala na podlagi mesečnih finančnih zahtevkov izvajalcev.  
 
Zainteresirane organizacije lahko dodatne informacije dobijo na Uradu za kulturo in mladino Mestne občine Maribor, Slovenska 40, 2000 Maribor, (Judita Polegeg, tel. 02 2201 306, e-naslov: judita.polegeg@maribor.si)
 
Urad za kulturo in mladino
26. 11. 2018
Javni razpisi - kultura in mladina

Vloga je v elektronski obliki. Na vstopni strani vloge se najprej registrirajte. Izpolnjeno vlogo natisnite in oddajte s prilogami v zaprti kuverti, skladno z razpisno dokumentacijo. Tehnične informacije v zvezi z elektronsko prijavo lahko prejmete v času poteka javnega razpisa, vsak delovni dan med 9.00 in 16.00 uro, na tel. številki 01 620 33 13 , g. Tomaž Zorc ali po e-pošti: tomaz.zorc@positiva.si, velja tudi za morebitne spremembe že oddane elektronske prijave (do oddaje prijave v fizični obliki).
Javni razpisi in objave/pozivi v izvajanju

 

Zaključeni javni razpisi

Javna dela

Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
pravno obvestiloavtorji
rss
Facebook MOM