Občina Maribor

 

Urad za komunalo, promet in prostor

Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor
VodjaGorazd Škrabar, univ. dipl. prav. - po pooblastilu
Telefon: 02/2201-413
 
Urad za komunalo, promet in prostor deluje na področjih, ki se nanašajo na  urejanje prostora, prostorsko in urbanistično načrtovanje,  pripravo prostorskih aktov občine ter geografski informacijski sistem (GIS).
Posebno področje zajema razvoj komunalnega in cestnega gospodarstva, prometa znotraj občinskih meja ter zvez in energetike. V okviru že vzpostavljene infrastrukture , upravljamo in gospodarimo s komunalnimi infrastrukturnimi objekti in napravami. Celovito delovanje urada je zaokroženo z nenehnim sodelovanjem in koordiniranjem nalog z državnimi organi na področju komunalnega gospodarstva, cestno prometne infrastrukture in energetike.
Delovanje urada je organizirano znotraj treh sektorjev, lociranih na dveh različnih lokacijah.
 
Delovno področje:
 
Urad za komunalo, promet in prostor opravlja naloge, ki se nanašajo zlasti na:
 • urejanje prostora,
 • prostorsko, urbanistično in krajinsko načrtovanje,
 • pripravo prostorskih aktov občine,
 • razvoj komunalnega in cestnega gospodarstva, prometa in zvez, vodnega gospodarstva ter energetike,
 • standarde in normative za izvajanje lokalnih gospodarskih javnih služb,
 • pogoje za zagotavljanje in uporabo javnega dobra in storitev lokalnih gospodarskih javnih služb,
 • strokovni nadzor nad izvajanjem nalog izvajalcev lokalnih gospodarskih javnih služb in prometa,
 • upravljanje in gospodarjenje s komunalnimi infrastrukturnimi objekti in napravami in drugim stvarnim premoženjem ki ga ima v upravljanju,
 • prometno ureditev v mestni občini,
 • spremljanje problematike na področju varnosti cestnega prometa v zvezi s preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
 • sodelovanje in koordiniranje nalog z državnimi organi na področju komunalnega gospodarstva, cestno prometne infrastrukture in energetike,
 • druge upravne in strokovno tehnične naloge z delovnega področja urada.
Organizacijska sestava

  Sektor za urejanje prostora
  Sektor za komunalo in promet
  Služba za geografski informacijski sistem, obdelavo podatko in informatiko
  Režijski obrat
Za občane

  Celostna prometna strategija mesta Maribor
  Objava odlokov, neuradna, prečiščena besedila
Aktualne novice

30.5.2018 
Javno naznanilo
  Arhiv novic
  Fotogalerije posameznih dogodkov
Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
Pravno obvestiloVarstvo osebnih podatkov
rss
Facebook MOM