Občina Maribor

 

 
Vodja:    mag. Nataša Sluga, univ. dipl. ekon.
Telefon: 02/2201-262
Faks:      02/2201-263
 
 
Delovno področje:
 
Urad za finance in proračun opravlja naloge, ki se nanašajo zlasti na:
 • pripravo in izvajanje mestnega proračuna, rebalansa proračuna, zaključnega računa proračuna ter poročila o realizaciji proračuna,
 • izvrševanje mestnega proračuna v skladu s predpisi,
 • spremljanje in nadziranje porabe sredstev pri neposrednih proračunskih porabnikih ter obveščanje župana in direktorja mestne uprave o morebitnih nepravilnostih ter predlaganje ustreznih ukrepov,
 • upravljanje javnih podjetij, javnih skladov ter uresničevanje pravic iz delnic in deležev na kapitalu pravnih oseb,
 • sodelovanje pri pripravi razvojnih programov in strategij, sodelovanje in koordiniranje pri postopkih prodaje in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem mestne občine in upravljanje s prostimi denarnimi sredstvi,
 • uresničevanje pravic iz delnic in deležev na kapitalu pravnih oseb,
 • upravljanje s stvarnim premoženjem mestne občine in izvajanje zakladništva, opravljanjem nadzora nad upravljavci, najemniki in uporabniki stvarnega premoženja mestne občine, ki je preneseno v upravljanje, najem ali uporabo posameznim drugim upravljavcem, najemnikom ali uporabnikom,
 • zagotavljanje strokovne pomoči organom občine pri sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in posamičnih aktov s področja javnih financ,
 • spremljanje predpisov s področja javnih in drugih financ,
 • vodenje knjigovodstva proračuna ter pripravljanje analiz in finančnih poročil,
 • opravljanje finančno knjigovodskih in drugih strokovnih opravil za proračun, krajevne skupnosti in ustanovljene mestne sklade,
 • pripravljanje in vodenje premoženjske bilance občine,
 • obračun plač in ostalih osebnih prejemkov,
 • zagotavljanje vsebinske podpore za razvoj informacijskih procesov iz področja dela urada,
 • druge upravne in strokovno tehnične naloge z delovnega področja urada.
Organizacijska sestava

  Sektor za proračun
  Sektor za računovodstvo
  Sektor za finance
  Sektor za komunalo
Uradne ure

Aktualne novice in dogodki

Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
pravno obvestiloavtorji
rss
Facebook MOM