Občina Maribor
Sektor za urejanje prostora

 

Mestna občina Maribor
Urad za komunalo, promet in prostor
Sektor za urejanje prostora
Grajska ulica 7
2000 Maribor

 

Telefon: 02 / 22 01 492
E-mail: mestna.obcina@maribor.si
Vodja: mag. Lidija KODRIČ VUK

 

Uradne ure za pogovor s strankami:  

Ponedeljek 8.00 – 12.00 in 13.00 – 15.00
Sreda  8.00 – 12.00 in 13.00 – 17.00
Petek  8.00 – 13.00

 

Delovno področje:

Sektor za urejanje prostora v okviru Urada za komunalo, promet in prostor izvaja naslednje naloge:

 • pripravlja občinske prostorske akte, t.j. občinski prostorski načrt in občinske podrobne prostorske načrte: vodi in usmerja postopek priprave občinskih prostorskih aktov od pobude za
 • izdelavo prostorskega akta, javne obravnave do sprejetja prostorskega akta ter jih usklajuje z veljavnimi predpisi in zakoni;
 • sodeluje pri pripravi regionalnega prostorskega načrta in pri pripravi državnega prostorskega načrta ter usklajuje interese Mestne občine Maribor v navedenih prostorskih aktih;
 • organizira javne natečaje za izbor strokovno najprimernejših rešitev prostorskih ureditev;
 • kot stranka v postopku sodeluje pri izdaji gradbenih dovoljenj;
 • informira javnost o področju urejanja prostora in jo vključuje v pripravo prostorskih aktov;
 • skupaj s Službo za geografski informacijski sistem, obdelavo podatkov in informatiko SUP skrbi za ažurno in pravilno bazo prostorskih podatkov in kart;
 • vodi pripravo različnih prostorskih strokovnih podlag;
 • vodi in koordinira izvedbo urbanistično-arhitekturnih delavnic na različnih območjih znotraj Mestne občine Maribor.

 


Širimo znanje za sodelovanje pri urejanju prostora v brošuri PROSTOR ZA VSAKDANJO RABO (Ministrstvo za okolje in prostor)

   

Obrazci za občane - Urejanje prostora

Povezave

Javne objave - urejanje prostora

Vesna Bauman, T: 02 2201 495, E: vesna.bauman@maribor.si , 11.9.2020
Mestna občina Maribor v skladu z določili Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/2017) objavlja izhodišča in objavljen Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za del prostorsko planske enote Ta 14 P.
Postopek priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za del prostorsko planske enote Ta 14 P se v prostorskem informacijskem sistemu vodi pod identifikacijsko številko 1631.
Lidija KODRIČ VUK, T: 02 220 14 90, E: lidija.kodricvuk@maribor.si / Jožica ABRAM, T: 02 220 14 96, E: jozica.abram@maribor.si, 3. 9. 2020
Simon Tekavec, tel. 02 2201 512, /
Mestna občina Maribor v skladu z določili zakona o urejanju prostora  (Ur.l.RS št. 61/17) objavlja Izhodišča za pripravo Sprememb in dopolnitev odloka o zazidanem načrtu za del prostorsko planske enote Ta 14 P in osnutek sklepa za pripravo le-teh.
Izhodišča bodo razgrnjena v času od 25. maja 2020 do vključno 8. junija 2020 na spletnih straneh Mestne občine Maribor. Rok za oddajo morebitnih pripomb je zadnji dan javne razgrnitve, to je 8. junija 2020.
Jožica Abram, tel. 02 2201 492, 10.6.2020
Mestna občina Maribor v skladu z določili Zakona o urejanju prostora  (Ur.l.RS št. 61/17) objavlja osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja St-1 ob Ruški cesti v Mariboru za potrebe pridobitve prvega mnenja nosilcev urejanja prostora.
mag. Lidija Kodrič Vuk, e-pošta: lidija.kodricvuk@maribor.si, 30. april 2020
Mestna občina Maribor v skladu z določili zakona o urejanju prostora  (Ur.l.RS št. 61/17) objavlja osnutek Izhodišč za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja Pobrežje 10-S (območje vzhodno od Nove ulice) in osnutek sklepa za pripravo le-tega.
 
Izhodišča bodo razgrnjena v času od 6. januarja 2020 do vključno 20. januarja 2020 na MČ Pobrežje in v Sektorju za urejanje prostora, Grajska 7. Javna predstavitev bo v dvorani Mestne četrti Pobrežje, Kosovelova 11, Maribor v sredo 8. januarja 2020 ob 16.00 uri.
Simon Tekavec, tel. 02 2201 512, /
Župan mestne občine Maribor na podlagi 7. odstavka 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017) in 35. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 10/2011, 8/2014) s tem
 
 
JAVNIM  NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi
SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA DEL PPE TA 9-P V MESTNI OBČINI MARIBOR
 
Javno se razgrne dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o podrobnem prostorskem načrtu za del PPE Ta 9 P v Mariboru (MUV, št. 17/10, spremembe in dopolnitve MUV št. 14/13), ki ga je pod številko projekta 2017/SD OPPN-061 izdelalo podjetje URBIS d.o.o., Maribor.
 
Območje načrtovane prostorske ureditve skladno z geodetskim načrtom obsega parcele v k.o. Spodnje Radvanje (678): 297/55, 297/54, 297/53, 297/60, 297/59, 238/9, 247/2, 239/2, 239/1, 238/10, 239/5, 239/4. Velikost območja sprememb in dopolnitev OPPN je cca 13 140 m².
Predvidena je umestitev novega objekta z zunanjo ureditvijo, parkirnimi in prometnimi površinami in vso pripadajočo energetsko in komunalno infrastrukturo. Namesto pritličnega poslovnega objekta se načrtuje gradnja poslovnega objekta z 10 etažami. Zahodno od objekta ostane parkovna ureditev. Pod objektom in delom zunanjega parkirišča ob parkovni površini, se predvidi garaža. V severovzhodnem delu novo načrtovane ureditve se na novo predvidi uvoz v garažo in se uredi nivojsko parkiranje, tudi na območju, kjer je bil po veljavnem OPPN predviden objekt 3. Umestitev novo predvidenega objekta pomeni prilagajanje okoliški zgrajeni strukturi stavb v širšem urbano-morfološkem kontekstu.
Predvidene ureditve obsegajo gradnjo novega objekta z vso potrebno zunanjo ureditvijo, gradnjo potrebne prometne infrastrukture in gradnjo potrebne energetske, komunalne in komunikacijske infrastrukture.
 
Javna razgrnitev sprememb in dopolnitev dopolnjenega osnutka zazidalnega načrta bo potekala od vključno 11. decembra 2019 do vključno 13. januarja 2020:
-        v prostorih Sektorja za urejanje prostora, Grajska 7/II, 2000 Maribor,
-        v prostorih Mestne četrti Tabor, Metelkova ulica 63, 2000 Maribor
-        na spletni strani www.maribor.si, rubrika »Javne objave – Pozivi, obvestila, ugotovitvene odločbe, javne razgrnitve in druge objave – Javne objave – urejanje prostora«.
Zainteresirana javnost lahko dobi informacije o razgrnjenem gradivu v času uradnih ur na mestu, kjer se odvija javna razgrnitev.
 
Javna obravnava dopolnjenega osnutka bo v sredo, 18. decembra 2019 ob 16. uri v prostorih Mestne četrti Tabor, Metelkova ulica 63, Maribor.
 
V času javne razgrnitve lahko k navedenim spremembam in dopolnitvam pravne in fizične osebe podajo pripombe na sledeči način:
-        pisno na Mestna občina Maribor, Urad za komunalo, promet in prostor, Sektor za urejanje prostora, Grajska 7, 2000 Maribor,
-        na elektronski naslov mestna.obcina@maribor.si (zadeva: Javna razgrnitev – dopolnjeni osnutek Ta 9-P),
-        pripombe vpišejo v knjigo pripomb v prostoru javne razgrnitve.
 
O pripombah in predlogih, danih med javno razgrnitvijo, odloči pripravljavec prostorskega akta.
Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve, to je 13. januarja 2020.
 
/, 13.1.2020
Aktualno

Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
Pravno obvestiloVarstvo osebnih podatkov
rss
Facebook MOM