Občina Maribor
Sektor za urejanje prostora

 

Mestna občina Maribor
Urad za komunalo, promet in prostor
Sektor za urejanje prostora
Grajska ulica 7
2000 Maribor

 

Telefon: 02 / 22 01 492
E-mail: mestna.obcina@maribor.si
Vodja: mag. Lidija KODRIČ VUK

 

Uradne ure za pogovor s strankami:  

Ponedeljek 8.00 – 12.00 in 13.00 – 15.00
Sreda  8.00 – 12.00 in 13.00 – 17.00
Petek  8.00 – 13.00

 

Delovno področje:

Sektor za urejanje prostora v okviru Urada za komunalo, promet in prostor izvaja naslednje naloge:

 • pripravlja občinske prostorske akte, t.j. občinski prostorski načrt in občinske podrobne prostorske načrte: vodi in usmerja postopek priprave občinskih prostorskih aktov od pobude za
 • izdelavo prostorskega akta, javne obravnave do sprejetja prostorskega akta ter jih usklajuje z veljavnimi predpisi in zakoni;
 • sodeluje pri pripravi regionalnega prostorskega načrta in pri pripravi državnega prostorskega načrta ter usklajuje interese Mestne občine Maribor v navedenih prostorskih aktih;
 • organizira javne natečaje za izbor strokovno najprimernejših rešitev prostorskih ureditev;
 • kot stranka v postopku sodeluje pri izdaji gradbenih dovoljenj;
 • informira javnost o področju urejanja prostora in jo vključuje v pripravo prostorskih aktov;
 • skupaj s Službo za geografski informacijski sistem, obdelavo podatkov in informatiko SUP skrbi za ažurno in pravilno bazo prostorskih podatkov in kart;
 • vodi pripravo različnih prostorskih strokovnih podlag;
 • vodi in koordinira izvedbo urbanistično-arhitekturnih delavnic na različnih območjih znotraj Mestne občine Maribor.

 


Širimo znanje za sodelovanje pri urejanju prostora v brošuri PROSTOR ZA VSAKDANJO RABO (Ministrstvo za okolje in prostor)

   

Obrazci za občane - Urejanje prostora

Povezave

Javne objave - urejanje prostora

Župan mestne občine Maribor na podlagi 7. odstavka 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017) in 35. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 10/2011, 8/2014) s tem
 
 
JAVNIM  NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi
SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA DEL PPE TA 9-P V MESTNI OBČINI MARIBOR
 
Javno se razgrne dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o podrobnem prostorskem načrtu za del PPE Ta 9 P v Mariboru (MUV, št. 17/10, spremembe in dopolnitve MUV št. 14/13), ki ga je pod številko projekta 2017/SD OPPN-061 izdelalo podjetje URBIS d.o.o., Maribor.
 
Območje načrtovane prostorske ureditve skladno z geodetskim načrtom obsega parcele v k.o. Spodnje Radvanje (678): 297/55, 297/54, 297/53, 297/60, 297/59, 238/9, 247/2, 239/2, 239/1, 238/10, 239/5, 239/4. Velikost območja sprememb in dopolnitev OPPN je cca 13 140 m².
Predvidena je umestitev novega objekta z zunanjo ureditvijo, parkirnimi in prometnimi površinami in vso pripadajočo energetsko in komunalno infrastrukturo. Namesto pritličnega poslovnega objekta se načrtuje gradnja poslovnega objekta z 10 etažami. Zahodno od objekta ostane parkovna ureditev. Pod objektom in delom zunanjega parkirišča ob parkovni površini, se predvidi garaža. V severovzhodnem delu novo načrtovane ureditve se na novo predvidi uvoz v garažo in se uredi nivojsko parkiranje, tudi na območju, kjer je bil po veljavnem OPPN predviden objekt 3. Umestitev novo predvidenega objekta pomeni prilagajanje okoliški zgrajeni strukturi stavb v širšem urbano-morfološkem kontekstu.
Predvidene ureditve obsegajo gradnjo novega objekta z vso potrebno zunanjo ureditvijo, gradnjo potrebne prometne infrastrukture in gradnjo potrebne energetske, komunalne in komunikacijske infrastrukture.
 
Javna razgrnitev sprememb in dopolnitev dopolnjenega osnutka zazidalnega načrta bo potekala od vključno 11. decembra 2019 do vključno 13. januarja 2020:
-        v prostorih Sektorja za urejanje prostora, Grajska 7/II, 2000 Maribor,
-        v prostorih Mestne četrti Tabor, Metelkova ulica 63, 2000 Maribor
-        na spletni strani www.maribor.si, rubrika »Javne objave – Pozivi, obvestila, ugotovitvene odločbe, javne razgrnitve in druge objave – Javne objave – urejanje prostora«.
Zainteresirana javnost lahko dobi informacije o razgrnjenem gradivu v času uradnih ur na mestu, kjer se odvija javna razgrnitev.
 
Javna obravnava dopolnjenega osnutka bo v sredo, 18. decembra 2019 ob 16. uri v prostorih Mestne četrti Tabor, Metelkova ulica 63, Maribor.
 
V času javne razgrnitve lahko k navedenim spremembam in dopolnitvam pravne in fizične osebe podajo pripombe na sledeči način:
-        pisno na Mestna občina Maribor, Urad za komunalo, promet in prostor, Sektor za urejanje prostora, Grajska 7, 2000 Maribor,
-        na elektronski naslov mestna.obcina@maribor.si (zadeva: Javna razgrnitev – dopolnjeni osnutek Ta 9-P),
-        pripombe vpišejo v knjigo pripomb v prostoru javne razgrnitve.
 
O pripombah in predlogih, danih med javno razgrnitvijo, odloči pripravljavec prostorskega akta.
Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve, to je 13. januarja 2020.
 
/, 13.1.2020
Župan mestne občine Maribor na podlagi 7. odstavka 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017) in 35. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 10/2011, 8/2014) s tem
 
JAVNIM  NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi
ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE ZA OMOGOČANJE ZAČASNE RABE PROSTORA V DOGOŠAH
 
Javno se razgrne ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE ZA OMOGOČANJE ZAČASNE RABE PROSTORA V DOGOŠAH, ki ga je pod številko projekta 19031 izdelalo podjetje ZUM d.o.o., Maribor
 
Družba Nigrad d.d.je podala pobudo za izvedbo postopka lokacijske preveritve za omogočanje začasne rabe, in sicer za zemljišče s parcelno št. 586/5, k.o. Dogoše. Velikost območja lokacijske preveritve je 8.616 m2. Pobuda se nanaša na omogočanje začasne rabe prostora za izgradnjo demonstracijskega objekta projekta Cinderella z ureditvijo okolice na območju, kjer je predvidena izdelava OPPN. Projekt Cinderella je 4-letni projekt, ki je financiran s strani Evropske unije v okviru programa Horizont 2020. Njegov glavni cilj je narediti urbano gradbeništvo bolj snovno učinkovito in tako prispevati k oblikovanju krožnega gospodarstva. Na območju je načrtovana izgradnja dveh objektov, izdelanih iz gradbenih proizvodov, ki temeljijo na uporabi sekundarnih surovin, in sicer majhne stavbe velikosti do 200 m2in dovozne ceste. Predvidena je izvedba priključkov na obstoječe električno, vodovodno in plinovodno omrežje z obremenitvami v obsegu enostanovanjske stavbe. Začasna raba se dovoli za obdobje največ 5 let – po preteku obdobja se objekta razgradita in odstranita.
Namen lokacijske preveritve je torej omogočiti začasno rabo prostora, ki bo omogočila pridobitev gradbenega dovoljenja za ureditev - izgradnjo demonstracijskega objekta projekta Cinderella z ureditvijo okolice na območju, kjer je predvidena izdelava OPPN. Območje se nahaja v enoti urejanja prostora namensko rabo P – površine za proizvodnjo in skladiščenje.
 
Javna razgrnitev Elaborata bo potekala v času od 29. novembra do 13. decembra 2019:
-        v prostorih Sektorja za urejanje prostora, Grajska ul. 7 – II. nadstropje, ter na spletni strani www.maribor.si, »Javne objave – Pozivi, obvestila, ugotovitvene odločbe, javne razgrnitve in druge objave«
-        Gradivo bo v prostoru javne razgrnitve na vpogled v času uradnih ur. Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur.
V času javne razgrnitve lahko k navedenemu elaboratu podajo pripombe pravne in fizične osebe na sledeči način:
-        pisno na Urad za komunalo, promet, okolje in prostor, Sektor za urejanje prostora, Grajska ul. 7, Maribor,
-        na elektronski naslov - mestna.obcina@maribor.si s pripisom »Lokacijska preveritev – Dogoše«
-        se vpišejo v knjigo pripomb v prostoru javne razgrnitve
Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan razgrnitve, to je 13. decembra 2019.
 
/, 13.12.2019
/, 31.12.2019

Župan mestne občine Maribor na podlagi 7. odstavka 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017) in 35. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 10/2011, 8/2014) s tem

 

JAVNIM  NAZNANILOM

obvešča javnost o javni razgrnitvi

ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE ZA OMOGOČANJE ZAČASNE RABE – DEL OBMOČJA Rt 3 C

 

Javno se razgrne ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE ZA OMOGOČANJE ZAČASNE RABE – DEL OBMOČJA Rt 3 C, ki ga je pod številko projekta 19043 izdelalo podjetje ZUM d.o.o., Maribor

 

Mestna občina Maribor je podala pobudo za izvedbo postopka lokacijske preveritve za omogočanje začasne rabe, in sicer za zemljišče s parcelno št. 916/4, k.o. Maribor Grad v velikosti 1.694 m2, na katerem se v naravi nahaja neurejeno interno parkirišče. Parkirišče ni izvedeno na način, da bi se padavinske odpadne vode prestrezale in očistile, pač pa prosto ponikajo, kar zaradi lege na vodovarstvenem območju ni ustrezno. Z izvedbenim prostorskim aktom, Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja Rotovž 3 c (območje kareja med Maistrovim trgom, Ulico heroja Tomšiča, Maistrovo ulico in Ulico heroja Staneta – nova občinska stavba) (MUV, št. 11/13) je na konkretnem območju predvidena izgradnja podzemne garaže in prizidka k občinski stavbi. Gre za večji investicijski projekt, katerega realizacija pa v srednjeročnem obdobju še ni načrtovana. Mestna občina Maribor želi obstoječe parkirišče ustrezno urediti. Ureditev parkirišča z nepropustno plastjo je vezana na pridobitev gradbenega dovoljenja, ki pa ga po določilih izvedbenega prostorskega akta brez njegove spremembe ni mogoče pridobiti. Zato predlaga, da se preko izvedenega postopka lokacijske preveritve omogoči začasna raba zemljišča s parcelno št. 916/4, k.o. Maribor Grad. Dopusti se izgradnja parkirišča vključno z izgradnjo nepropustne utrjene talne površine. Infrastrukturni priključki so obstoječi in se ne spreminjajo. Začasna raba se dovoljuje za obdobje največ pet let; po izteku tega obdobja je potrebno objekte odstraniti. Postopek lokacijske preveritve se v zbirki prostorskih aktov vodi pod ID št. 1442.

 

Javna razgrnitev Elaborata bo potekala v času od 21. novembra do 5. decembra 2019:

-        v prostorih Sektorja za urejanje prostora, Grajska ul. 7 – II. nadstropje, ter na spletni strani www.maribor.si, »Javne objave – Pozivi, obvestila, ugotovitvene odločbe, javne razgrnitve in druge objave«

-        Gradivo bo v prostoru javne razgrnitve na vpogled v času uradnih ur. Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur.

V času javne razgrnitve lahko k navedenemu elaboratu podajo pripombe pravne in fizične osebe na sledeči način:

-        pisno na Urad za komunalo, promet, okolje in prostor, Sektor za urejanje prostora, Grajska ul. 7, Maribor,

-        na elektronski naslov - mestna.obcina@maribor.si s pripisom »Lokacijska preveritev – Rotovž«

-        se vpišejo v knjigo pripomb v prostoru javne razgrnitve

Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan razgrnitve, to je 5. decembra 2019.

 

5. decembra 2019
Aktualno

Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
Pravno obvestiloVarstvo osebnih podatkov
rss
Facebook MOM