Občina Maribor
Sektor za urejanje prostora

 

Mestna občina Maribor
Urad za komunalo, promet in prostor
Sektor za urejanje prostora
Grajska ulica 7
2000 Maribor

 

Telefon: 02 / 22 01 492
E-mail: mestna.obcina@maribor.si
Vodja: mag. Lidija KODRIČ VUK

 

Uradne ure za pogovor s strankami:  

Ponedeljek 8.00 – 12.00 in 13.00 – 15.00
Sreda  8.00 – 12.00 in 13.00 – 17.00
Petek  8.00 – 13.00

 

Delovno področje:

Sektor za urejanje prostora v okviru Urada za komunalo, promet in prostor izvaja naslednje naloge:

 • pripravlja občinske prostorske akte, t.j. občinski prostorski načrt in občinske podrobne prostorske načrte: vodi in usmerja postopek priprave občinskih prostorskih aktov od pobude za
 • izdelavo prostorskega akta, javne obravnave do sprejetja prostorskega akta ter jih usklajuje z veljavnimi predpisi in zakoni;
 • sodeluje pri pripravi regionalnega prostorskega načrta in pri pripravi državnega prostorskega načrta ter usklajuje interese Mestne občine Maribor v navedenih prostorskih aktih;
 • organizira javne natečaje za izbor strokovno najprimernejših rešitev prostorskih ureditev;
 • kot stranka v postopku sodeluje pri izdaji gradbenih dovoljenj;
 • informira javnost o področju urejanja prostora in jo vključuje v pripravo prostorskih aktov;
 • skupaj s Službo za geografski informacijski sistem, obdelavo podatkov in informatiko SUP skrbi za ažurno in pravilno bazo prostorskih podatkov in kart;
 • vodi pripravo različnih prostorskih strokovnih podlag;
 • vodi in koordinira izvedbo urbanistično-arhitekturnih delavnic na različnih območjih znotraj Mestne občine Maribor.

 


Širimo znanje za sodelovanje pri urejanju prostora v brošuri PROSTOR ZA VSAKDANJO RABO (Ministrstvo za okolje in prostor)

   

Obrazci za občane - Urejanje prostora

Povezave

Javne objave - urejanje prostora

Župan mestne občine Maribor na podlagi 7. odstavka 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017) in 35. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 10/2011, 8/2014) s tem
 
 
JAVNIM  NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi
ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE ZA OBMOČJE
TU 1/2 V LIMBUŠU V MESTNI OBČINI MARIBOR
 
 
Javno se razgrne ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE ZA OBMOČJE TU 1/2 V LIMBUŠU V MESTNI OBČINI MARIBOR, ki ga je pod številko projekta 19001 izdelalo podjetje ZUM d.o.o., Maribor
 
 
Lokacijska preveritev za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev se nanaša na območje, namenjeno za turizem in rekreacijo. Območje obravnave se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora (MUV, št. 26/98, 14/02, 22/11, 10/13 - obv. razl., 16/14 (popr.), 16/18), v skladu s katerim je na območju dopustna postavitev objektov za kratkotrajno nastanitev maksimalnih dimenzij 4,5 x 6 m. Investitor želi na območju postaviti tipske objekte slovenskega proizvajalca, ki se lahko izvedejo brez večjih gradbenih posegov ali gradbenih del. Vendar pa tlorisne dimenzije teh tipskih objektov presegajo določila izvedbenega akta na način, da so objekti daljši, vendar ožji od z odlokom predpisanih. Njihova skupna tlorisna površina je manjša od maksimalno dopustne. Zato se dovoli individualno odstopanje od določil prostorskega akta na način, da se doda določilo, v skladu s katerim so objekti lahko drugačnih tlorisnih dimenzij, vendar ne smejo presegati maksimalne dopustne tlorisne površine. Postopek lokacijske preveritve se v zbirko prostorskih aktov vodi pod ID št. 1170.
 
Javna razgrnitev Elaborata bo potekala v času od 24. maja do 7. junija 2019:
 • v prostorih Sektorja za urejanje prostora, Grajska ul. 7 – II. nadstropje, ter na spletni strani www.maribor.si, »Javne objave – Pozivi, obvestila, ugotovitvene odločbe, javne razgrnitve in druge objave«
 • Gradivo bo v prostoru javne razgrnitve na vpogled v času uradnih ur. Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur.
 
V času javne razgrnitve lahko k navedenemu elaboratu podajo pripombe pravne in fizične osebe na sledeči način:
 • pisno na Urad za komunalo, promet, okolje in prostor, Sektor za urejanje prostora, Ul. heroja Staneta 1, Maribor,
 • na elektronski naslov - mestna.obcina@maribor.si s pripisom »Lokacijska preveritev – Limbuško nabrežje«
 • se vpišejo v knjigo pripomb v prostoru javne razgrnitve

 

Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan razgrnitve, to je 7. junija 2019.
 
 
Javno naznanilo se objavi na oglasni deski Sektorja za urejanje prostora, Grajska ulica 7, Maribor in na spletni strani mestne občine Maribor.
Lidija Vuk Kodrič, 02 2201 492, lidija.kodricvuk@maribor.si, 7. 6. 2019
Mestna občina Maribor v skladu z določili Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/2017) objavlja izhodišča in sklep o pričetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Novo Pobrežje v Mestni občini Maribor.

 

Postopek priprave OPPN se v prostorskem informacijskem sistemu vodi pod identifikacijsko številko 1123.

Lidija Vuk Kodrič, 02 2201 492, lidija.kodricvuk@maribor.si, 24. 7. 2019
Župan Mestne občine Maribor na podlagi 7. odstavka 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017) in 35. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 10/2011, 8/2014) s tem
 
 
JAVNIM  NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi
ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE ZA INDIVIDUALNO ODSTOPANJE OD DOLOČIL PROSTORSKIH AKTOV ZA PARC. ŠT. 997/2, K.O. 661 LIMBUŠ
 
 
Javno se razgrne ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE ZA INDIVIDUALNO ODSTOPANJE OD DOLOČIL PROSTORSKIH AKTOV ZA PARC. ŠT. 997/2, K.O. 661 LIMBUŠ, ki ga je pod številko projekta 1097/18 izdelalo podjetje Mupra d.o.o., Maribor
 
 
Lokacijska preveritev za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev se nanaša na zemljišče s parcelno številko 997/2, k.o. Limbuš, ki se nahaja znotraj poslovne cone oz. zemljišč podjetja Marles hiše d.o.o. Območje obravnave se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 1/14 - UPB1, 12/14, 5/15, 11/15, 20/15 , 20/16, 29/16 (popr.), 9/17 (popr), 1/18, 9/18-obv.razl.). Na območju želi podjetje Marles hiše d.o.o. zgraditi vzorčni objekt in sicer na območju, kjer dva vzorčna objekta že stojita. Predlaga se odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev in sicer tako, da predviden objekt na severno in zahodno stran presega gradbeno mejo. Na severno stran se predlaga odmik od meje parcele ceste minimalno 4,5 m, na zahodno stran se predlaga umestitev objekta tako, da je minimalni odmik med objekti 8 m. Postopek lokacijske preveritve se v zbirko prostorskih aktov vodi pod ID št. 1127.
 
Javna razgrnitev Elaborata bo potekala v času od 21. maja do 4. junija 2019:
 • v prostorih Sektorja za urejanje prostora, Grajska ul. 7 – II. nadstropje, ter na spletni strani www.maribor.si, »Javne objave – Pozivi, obvestila, ugotovitvene odločbe, javne razgrnitve in druge objave«,
 • Gradivo bo v prostoru javne razgrnitve na vpogled v času uradnih ur. Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur,

 

V času javne razgrnitve lahko k navedenemu elaboratu podajo pripombe pravne in fizične osebe na sledeči način:

 • pisno na Urad za komunalo, promet, okolje in prostor, Sektor za urejanje prostora, Grajska ul. 7, Maribor,
 • na elektronski naslov - mestna.obcina@maribor.si  s pripisom »Lokacijska preveritev – Marles«,
 • se vpišejo v knjigo pripomb v prostoru javne razgrnitve.

 

 

Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan razgrnitve, to je 4. junija 2019.
 
 
Javno naznanilo se objavi na oglasni deski Sektorja za urejanje prostora, Grajska ulica 7, Maribor in na spletni strani mestne občine Maribor.
mestna.obcina@maribor.si, 4. 6. 2019
/, 7.6. 2019
Mestna občina Maribor z javnim naznanilom obvešča javnost o javni razgrnitvi
ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE ZA INDIVIDUALNO ODSTOPANJE OD DOLOČIL PROSTORSKIH AKTOV ZA UMESTITEV VETERINARSKE AMBULANTE V OBSTOJEČI TRGOVSKI OBJEKT NA TRŽAŠKI CESTI V MARIBORU
 
Javno se razgrne ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE ZA UMESTITEV VETERINARSKE AMBULANTE V OBSTOJEČI TRGOVSKI OBJEKT NA TRŽAŠKI CESTI V MARIBORU, ki ga je pod številko projekta 18061 izdelalo podjetje ZUM d.o.o., Maribor
 
Lokacijska preveritev za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev se nanaša na zemljišče s parcelno številko 1814, k.o. 659 Tabor, kjer je zgrajen obstoječi trgovski objekt na Tržaški cesti v Mariboru. Območje obravnave se ureja z Odlokom o zazidalnem načrtu za del območja I 10/1 in del območja C 5 v Mariboru (MUV, št. 28/97, 27/16). Investitor želi v obstoječem trgovskem objektu urediti veterinarsko ambulanto za male živali v sklopu trgovine za male živali in tako na enem mestu ponuditi široko ponudbo proizvodov in kakovostne veterinarske oskrbe za male živali. Investicijske namere zaradi podrobno opredeljenega programa v veljavnem zazidalnem načrtu ni možno izvesti na podlagi veljavnega akta, zato se v skladu z določil 129. člena zakona o prostorskem načrtovanju izvede lokacijska preveritev za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev. Postopek lokacijske preveritve se v zbirko prostorskih aktov vodi pod ID št. 1127.
 
Javna razgrnitev Elaborata bo potekala v času od 4. marca do 18. marca 2019:
-        v prostorih Sektorja za urejanje prostora, Grajska ul. 7 – II. nadstropje, ter na spletni strani www.maribor.si, »Javne objave – Pozivi, obvestila, ugotovitvene odločbe, javne razgrnitve in druge objave«
-        Gradivo bo v prostoru javne razgrnitve na vpogled v času uradnih ur. Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur.
V času javne razgrnitve lahko k navedenemu elaboratu podajo pripombe pravne in fizične osebe na sledeči način:
-        pisno na Urad za komunalo, promet, okolje in prostor, Sektor za urejanje prostora, Grajska ul. 7, Maribor,
-        na elektronski naslov - mestna.obcina@maribor.si s pripisom »Lokacijska preveritev – Tržaška«
-        se vpišejo v knjigo pripomb v prostoru javne razgrnitve
Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan razgrnitve, to je 18. marca 2019.
/, 18. 3. 2019
/, /
Aktualno

Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
pravno obvestilo
rss
Facebook MOM