Občina Maribor
Sektor za urejanje prostora

 

Mestna občina Maribor
Urad za komunalo, promet in prostor
Sektor za urejanje prostora
Grajska ulica 7
2000 Maribor

 

Telefon: 02 / 22 01 492
E-mail: mestna.obcina@maribor.si
Vodja: mag. Lidija KODRIČ VUK

 

Uradne ure za pogovor s strankami:  

Ponedeljek 8.00 – 12.00 in 13.00 – 15.00
Sreda  8.00 – 12.00 in 13.00 – 17.00
Petek  8.00 – 13.00

 

Delovno področje:

Sektor za urejanje prostora v okviru Urada za komunalo, promet in prostor izvaja naslednje naloge:

 • pripravlja občinske prostorske akte, t.j. občinski prostorski načrt in občinske podrobne prostorske načrte: vodi in usmerja postopek priprave občinskih prostorskih aktov od pobude za
 • izdelavo prostorskega akta, javne obravnave do sprejetja prostorskega akta ter jih usklajuje z veljavnimi predpisi in zakoni;
 • sodeluje pri pripravi regionalnega prostorskega načrta in pri pripravi državnega prostorskega načrta ter usklajuje interese Mestne občine Maribor v navedenih prostorskih aktih;
 • organizira javne natečaje za izbor strokovno najprimernejših rešitev prostorskih ureditev;
 • kot stranka v postopku sodeluje pri izdaji gradbenih dovoljenj;
 • informira javnost o področju urejanja prostora in jo vključuje v pripravo prostorskih aktov;
 • skupaj s Službo za geografski informacijski sistem, obdelavo podatkov in informatiko SUP skrbi za ažurno in pravilno bazo prostorskih podatkov in kart;
 • vodi pripravo različnih prostorskih strokovnih podlag;
 • vodi in koordinira izvedbo urbanistično-arhitekturnih delavnic na različnih območjih znotraj Mestne občine Maribor.

 


Širimo znanje za sodelovanje pri urejanju prostora v brošuri PROSTOR ZA VSAKDANJO RABO (Ministrstvo za okolje in prostor)

   

Obrazci za občane - Urejanje prostora

Povezave

Javne objave - urejanje prostora

Vesna Bauman, tel. št.: 02 2201 495 E: vesna.bauman@maribor.si , 25.10.2019
/, 20.10.2019
Mestna občina Maribor z
 
 
           JAVNIM  NAZNANILOM
     obvešča javnost o javni razgrnitvi
PREDLOGA MODELOV VREDNOTENJA
 
 
Javno se razgrne PREDLOG MODELOV VREDNOTENJA, ki ga je v skladu z določili Zakona o množičnem vrednotenju (ZMVN-1) pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije kot organ vrednotenja.
 
Model vrednotenja je orodje, s katerim se določa posplošena vrednost nepremičnine. Modeli vrednotenja so pravila (enačbe), ki omogočajo istočasen, sistematičen in enoten izračun posplošene vrednosti večjemu številu istovrstnih nepremičnin. Z modeli vrednotenja se določijo podatki o nepremičninah, ki vplivajo na posplošeno vrednost, velikost tega vpliva, ter meje vrednostnih con in pripadajoče vrednostne ravni. Upoštevajo se temeljne lastnosti o nepremičninah kot so raba, lokacija, velikost, starost stavb ter kakovost nepremičnin, ki so sistemsko evidentirane v uradnih evidencah.
 
Sestavni deli modela so:
-       datum modela (datum, na katerega model odraža stanje ponudbe in povpraševanja na trgu),
-       vrednostne cone (območje) in vrednostne ravni (velikost vpliva lokacije),
-       enačbe, tabele in točkovniki (vpliv velikosti, starosti in kakovosti na vrednost).
 
Modeli vrednotenja se oblikujejo glede na rabo nepremičnin, ki jo za posebne nepremičnine izkazuje vrste dejavnosti, za stavbe in dele stavb njihova dejanska raba, za zemljišča pod javnimi cestami in železnicami ter za vodna zemljišča dejanska raba zemljišč, za ostala zemljišča pa namenska raba.
 
Javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja bo potekala v času od 1. oktobra 2019 do 30. oktobra 2019:
-        na spletnem naslovu https://www.mvn.e-prostor.gov.si
-        v prostorih MOM na naslovu Grajska ulica 7, Maribor, pritličje levo, kjer bo gradivo na vpogled ob ponedeljkih in petkih med 8.00 in 13.00 in ob sredah med 8.00 in 12.00 ter 13.00 in 17.00 uro.
 
Geodetska uprava Republike Slovenije bo izvedla javno predstavitev modelov vrednotenja za občine na območju OGU Maribor v  petek, 18. oktobra 2019 od 10.00 - 13.00 ure v prostorih Razstavišča MO Maribor, Grajska ul. 7, Maribor– pritličje desno.
 
Vsi zainteresirani lahko podajo mnenja in pripombe k predlogu modelov od 1. oktobra 2019 do 15. novembra 2019. Pripombe, ki se nanašajo na nepremičnine iz Mestne občine Maribor, lastniki nepremičnin pošljejo neposredno na naslov Mestna občina Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor oz. na elektronski naslov mestna.obcina@maribor.si s pripisom »Predlog modelov vrednotenja«. Pripombe lahko v času javne razgrnitve podajo tudi na kraju javne razgrnitve. Ostale pripombe lastniki nepremičnin pošljejo neposredno organu vrednotenja, Geodetski upravi Republike Slovenije,
 
 
 
 ŽUPAN
 Aleksander Saša ARSENOVIČ
Špela Grdinič, tel. št. 02/2201-715, 30.10.2019
Mestna občina Maribor v skladu z določili Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/2017) objavlja izhodišča in sklep o pričetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja St-1 v MO Maribor.
Postopek priprave OPPN se v prostorskem informacijskem sistemu vodi pod identifikacijsko številko 1287.
Lidija KODRIČ VUK, T: 02 220 14 90 E: lidija.kodricvuk@maribor.si / Simon TEKAVEC, T: 02 220 145 12 E: simon.tekavec@maribor.si, 15. 9. 2019
Aktualno

Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
Pravno obvestiloVarstvo osebnih podatkov
rss
Facebook MOM