Občina Maribor
Sektor za urejanje prostora

 

Mestna občina Maribor
Urad za komunalo, promet in prostor
Sektor za urejanje prostora
Grajska ulica 7
2000 Maribor

 

Telefon: 02 / 22 01 492
E-mail: mestna.obcina@maribor.si
Vodja: mag. Lidija KODRIČ VUK

 

Uradne ure za pogovor s strankami:  

Ponedeljek 8.00 – 12.00 in 13.00 – 15.00
Sreda  8.00 – 12.00 in 13.00 – 17.00
Petek  8.00 – 13.00

 

Delovno področje:

Sektor za urejanje prostora v okviru Urada za komunalo, promet in prostor izvaja naslednje naloge:

 • pripravlja občinske prostorske akte, t.j. občinski prostorski načrt in občinske podrobne prostorske načrte: vodi in usmerja postopek priprave občinskih prostorskih aktov od pobude za
 • izdelavo prostorskega akta, javne obravnave do sprejetja prostorskega akta ter jih usklajuje z veljavnimi predpisi in zakoni;
 • sodeluje pri pripravi regionalnega prostorskega načrta in pri pripravi državnega prostorskega načrta ter usklajuje interese Mestne občine Maribor v navedenih prostorskih aktih;
 • organizira javne natečaje za izbor strokovno najprimernejših rešitev prostorskih ureditev;
 • kot stranka v postopku sodeluje pri izdaji gradbenih dovoljenj;
 • informira javnost o področju urejanja prostora in jo vključuje v pripravo prostorskih aktov;
 • skupaj s Službo za geografski informacijski sistem, obdelavo podatkov in informatiko SUP skrbi za ažurno in pravilno bazo prostorskih podatkov in kart;
 • vodi pripravo različnih prostorskih strokovnih podlag;
 • vodi in koordinira izvedbo urbanistično-arhitekturnih delavnic na različnih območjih znotraj Mestne občine Maribor.

 


Širimo znanje za sodelovanje pri urejanju prostora v brošuri PROSTOR ZA VSAKDANJO RABO (Ministrstvo za okolje in prostor)

   

Obrazci za občane - Urejanje prostora

Povezave

Javne objave - urejanje prostora

Župan mestne občine Maribor na podlagi 7. odstavka 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017) in 35. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 10/2011, 8/2014) s tem
 
JAVNIM  NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi
SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAZIDALNEGA NAČRTA ZA
DEL CENTRALNE CONE C-4 V MARIBORU
 
Javno se razgrne dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za del centralne cone C-4 v Mariboru (MUV, št, 28/97, popravek MUV št. 4/98, spremembe in dopolnitve v MUV, št, 23/04), ki ga je pod številko 10086 izdelalo podjetje ZUM d.o.o., Grajska ulica 7, 2000 Maribor.
 
Veljavni izvedbeni prostorski akt se spremeni in dopolni na način, da se na zemljiščih s parc. št. 151/2-del, 151/10, 157/3, 957/9-del, 957/10, 957/12-del, 958/6, 958/7, 959/5, 959/6, 960/1, 960/2, 963, 964, 965/1, 965/2, 965/3, 966/1, 967/2-del, 967/3, 974/3, 977/1-del, 978, 980, 2807/3-del, 2807/8, 2811/10, 2811/12-del, 2811/13, 2811/14-del, vse k.o. Tabor, namesto večje stavbe (trgovsko poslovni objekt), umestita dve manjši trgovski stavbi. V zahodnem delu območja sprememb se umesti stavba velikosti približno 68 m x 35 m, etažnosti P. Glavni vhod v stavbo je s severe strani in je zavarovan z nadstrešnico. Dostava je na zahodni strani stavbe. Parkirne površine so urejene na parkirni ploščadi na severni in vzhodni strani stavbe.
V vzhodnem delu območja sprememb se umesti stavba velikosti približno 75 m x 52 m, etažnosti K+P+1+TE (terasna etaža). Na severni strani je nad glavnim vhodom večja nadstrešnica velikosti približno 41 m x 5 m. Pozidani del terasne etaže velikosti do 30% površin spodnje etaže je namenjen gostinskemu in podobnemu programu, na odprtih površinah so urejene rekreacijske površine in otroško igrišče s spremljevalnim programom. Terasna etaža bo zavarovana z ograjo, ki je v zgornjem delu transparentna. Po potrebi se igrišča zavarujejo s transparentno varovalno ograjo do višine do 6 m. V kletni etaži je podzemna garaža, ki je dostopna preko priključka s Pobreške ceste. Kapaciteta garaže je približno 145 PM.
Priključki na gospodarsko javno infrastrukturo se prilagodijo novi pozidavi.
 
Javna razgrnitev sprememb in dopolnitev dopolnjenega osnutka zazidalnega načrta bo potekala od vključno 26. julija 2019 do vključno 9. avgusta 2019:
-    v prostorih Sektorja za urejanje prostora, Grajska 7/II, 2000 Maribor,
-    v prostorih Mestne četrti Magdalena, Preradovičeva ulica 1, 2000 Maribor
-    na spletni strani www.maribor.si, rubrika »Javne objave – Pozivi, obvestila, ugotovitvene odločbe, javne razgrnitve in druge objave – Javne objave – urejanje prostora«.
Zainteresirana javnost lahko dobi informacije o razgrnjenem gradivu v času uradnih ur na mestu, kjer se odvija javna razgrnitev.
 
Javna obravnava dopolnjenega osnutka bo v sredo, 7. avgusta 2019 ob 16. uri v prostorih Mestne četrti Magdalena, Preradovičeva ulica 1, Maribor.
 
V času javne razgrnitve lahko k navedenim spremembam in dopolnitvam pravne in fizične osebe podajo pripombe na sledeči način:
-        pisno na Mestna občina Maribor, Urad za komunalo, promet in prostor, Sektor za urejanje prostora, Grajska 7, 2000 Maribor,
-        na elektronski naslov mestna.obcina@maribor.si (zadeva: Javna razgrnitev – dopolnjeni osnutek SC C-4),
-        pripombe vpišejo v knjigo pripomb v prostoru javne razgrnitve.
 
O pripombah in predlogih, danih med javno razgrnitvijo, odloči pripravljavec prostorskega akta.
Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve, to je 9. avgusta 2019.
 
 
 
                                                                                                                                                      ŽUPAN
                                                                                                                                Aleksander Saša ARSENOVIČ
Lidija Vuk Kodrič, 02 2201 492, lidija.kodricvuk@maribor.si, 9. 8. 2019
Mestna občina Maribor v skladu z določili Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/2017) objavlja izhodišča in sklep o pričetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja St-1 v MO Maribor.
Postopek priprave OPPN se v prostorskem informacijskem sistemu vodi pod identifikacijsko številko 1287.
Lidija KODRIČ VUK, T: 02 220 14 90 E: lidija.kodricvuk@maribor.si / Simon TEKAVEC, T: 02 220 145 12 E: simon.tekavec@maribor.si, 15. 9. 2019
»Župan mestne občine Maribor na podlagi 7. odstavka 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017) in 35. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 10/2011, 8/2014) s tem
 
 
JAVNIM  NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi
ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE ZA
STANOVANJSKO STAVBO V K.O. GAJ NAD MARIBOROM
 
 
Javno se razgrne ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE ZA STANOVANJSKO STAVBO V K.O. GAJ NAD MARIBOROM, ki ga je pod številko projekta 05/18 izdelalo podjetje IKA projekt Dušan Ivančič s.p..
 
Gradbeni zakon (Ur. l. RS, št. 61/17 in 72/17) je v poglavju V. določil pogoje za legalizacijo gradenj, izvedenih pred uveljavitvijo zakona, torej pred 17. novembrom 2017. 116. člen zakona opisuje postopek legalizacije. Šesta točka 116. člena določa, da je ne glede na določilo, da mora biti objekt, ki je predmet legalizacije, skladen s predpisi, ki so veljali v času pričetka gradnje, zahtevi za legalizacijo mogoče ugoditi, če je objekt izveden na kmetijskem zemljišču z bonitetno oceno, nižjo od 40, in je občina v predhodni lokacijski preveritvi, izvedeni v skladu s predpisom o urejanju prostora, odobrila legalizacijo objekta.
 
Mestna občina Maribor je prejela pobudo za izvedbo postopka lokacijske preveritve za odobritev legalizacije izvedenega stanovanjskega objekta na kmetijskem zemljišču, ki ima boniteto 40 oz. manj. Objekt se nahaja na zemljišču s parc. št. 992/5, k.o. Gaj nad Mariborom, in je bil kot nelegalna gradnja postavljen v letu 1998. Občinski urbanist je k legalizaciji objekta podal pozitivno stališče.
 
Javna razgrnitev Elaborata bo potekala v času od 3. julija do 18. julija 2019:
 • v prostorih Sektorja za urejanje prostora, Grajska ul. 7 – II. nadstropje, ter na spletni strani www.maribor.si, »Javne objave – Pozivi, obvestila, ugotovitvene odločbe, javne razgrnitve in druge objave«
 • Gradivo bo v prostoru javne razgrnitve na vpogled v času uradnih ur. Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur.
V času javne razgrnitve lahko k navedenemu elaboratu podajo pripombe pravne in fizične osebe na sledeči način:
 • pisno na Urad za komunalo, promet, okolje in prostor, Sektor za urejanje prostora, Grajska ul. 7, Maribor,
 • na elektronski naslov - mestna.obcina@maribor.si s pripisom »Lokacijska preveritev – Gaj nad Mariborom«
 • se vpišejo v knjigo pripomb v prostoru javne razgrnitve
Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan razgrnitve, to je 18. julija 2019.
 
 
Javno naznanilo se objavi na oglasni deski Sektorja za urejanje prostora, Grajska ulica 7, Maribor in na spletni strani mestne občine Maribor.«
Lidija Vuk Kodrič, T: 02 2201 492, e-mail: lidija.kodricvuk@maribor.si, 18.7.2019
»Župan mestne občine Maribor na podlagi 7. odstavka 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017) in 35. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 10/2011, 8/2014) s tem
 
 
JAVNIM  NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi
ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE ZA
parc. št. 458/4, k.o. Metava
 
 
Javno se razgrne ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE ZA parc. št. 458/4, k.o. Metava, ki ga je pod številko projekta 1919-019/2018 izdelalo podjetje PIN projektiva d.o.o., Maribor.
 
Gradbeni zakon (Ur. l. RS, št. 61/17 in 72/17) je v poglavju V. določil pogoje za legalizacijo gradenj, izvedenih pred uveljavitvijo zakona, torej pred 17. novembrom 2017. 116. člen zakona opisuje postopek legalizacije. Šesta točka 116. člena določa, da je ne glede na določilo, da mora biti objekt, ki je predmet legalizacije, skladen s predpisi, ki so veljali v času pričetka gradnje, zahtevi za legalizacijo mogoče ugoditi, če je objekt izveden na kmetijskem zemljišču z bonitetno oceno, nižjo od 40, in je občina v predhodni lokacijski preveritvi, izvedeni v skladu s predpisom o urejanju prostora, odobrila legalizacijo objekta.
 
Mestna občina Maribor je prejela pobudo za izvedbo postopka lokacijske preveritve za odobritev legalizacije izvedenega stanovanjskega objekta na kmetijskem zemljišču, ki ima boniteto 40 oz. manj. Objekt se nahaja na zemljišču s parc. št. 458/4, k.o. Metava, in je bil kot nelegalna gradnja postavljen v letu 2008. Občinski urbanist je k legalizaciji objekta podal pozitivno stališče.
 
Javna razgrnitev Elaborata bo potekala v času od 3. julija do 17. julija 2019:
 •       v prostorih Sektorja za urejanje prostora, Grajska ul. 7 – II. nadstropje, ter na spletni strani www.maribor.si, »Javne objave – Pozivi, obvestila, ugotovitvene odločbe, javne razgrnitve in druge objave«
 •       Gradivo bo v prostoru javne razgrnitve na vpogled v času uradnih ur. Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur.
V času javne razgrnitve lahko k navedenemu elaboratu podajo pripombe pravne in fizične osebe na sledeči način:
 •      pisno na Urad za komunalo, promet, okolje in prostor, Sektor za urejanje prostora, Grajska ul. 7, Maribor,
 •      na elektronski naslov - mestna.obcina@maribor.si s pripisom »Lokacijska preveritev – Metava«
 •      se vpišejo v knjigo pripomb v prostoru javne razgrnitve
Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan razgrnitve, to je 17. julija 2019.
 
 
Javno naznanilo se objavi na oglasni deski Sektorja za urejanje prostora, Grajska ulica 7, Maribor in na spletni strani mestne občine Maribor.«
Lidija Vuk Kodrič, T: 02 2201 492, e-mail: lidija.kodricvuk@maribor.si, 17.7.2019
., .
Mestna občina Maribor v skladu z določili Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/2017) objavlja izhodišča in sklep o pričetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Novo Pobrežje v Mestni občini Maribor.

 

Postopek priprave OPPN se v prostorskem informacijskem sistemu vodi pod identifikacijsko številko 1123.

Lidija Vuk Kodrič, 02 2201 492, lidija.kodricvuk@maribor.si, 24. 7. 2019
Aktualno

Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
pravno obvestilo
rss
Facebook MOM