Občina Maribor
Sektor za vzgojo
Vodja:      Marjeta FINSTER, univ. dipl. prav.
Sobe:       106 (vodja), 105
Telefon:   02/2201-295 (vodja), 02/2201-292 (tajništvo)
E-pošta:    marjeta.finster@maribor.si
 
Delovno področje: 

Sektor za vzgojo v sestavi Urada za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost skrbi za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje, ki je v izključni pristojnosti lokalnih skupnosti, kar pomeni obveznosti pri vzpostavljanju javne mreže, ustanoviteljske pravice in predvsem dolžnosti pri financiranju izvajanja javne službe. Dejavnost predšolske vzgoje v Mestni občini Maribor se odvija v 36 enotah otroških vrtcev, organiziranih v 8 samostojnih javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Maribor, v predšolskih oddelkih Centra za sluh in govor Maribor, katerega ustanoviteljica je Vlada Republike Slovenije in v štirih zasebnih vrtcih (Zavod za razvoj waldorfske pedagogike, Inštitut Sofijin izvir Maribor – Zasebni waldorfski vrtec Studenček,  Zavod Antona Martina Slomška, Hiša otrok – vrtec Montessori in Za življenje zavod za vzgojo, izobraževanje, družino in zdravje, Maribor, PE zasebni vrtec Hiša otrok Montessori).

 

 

 

 
V sektorju za vzgojo izvajamo predvsem naslednje naloge, ki so v pristojnosti lokalne skupnosti in jih določata Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakon o vrtcih:
  • zagotavljanje sredstev za stroške dela (plače, prispevke in davke delodajalca, premije za dodatno pokojninsko zavarovanje in druge osebne prejemke) zaposlenih v mariborskih javnih vrtcih in materialne stroške, vezane na funkcionalne  stroške objektov in opreme ter funkcionalne stroške osnovne dejavnosti,
  • zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti v skladu s predpisanimi normativi in standardi,
  • izdajanje sklepov o oprostitvi plačila vrtca za čas daljše bolezni otroka,
  • urejanje statusnih, premoženjskih in drugih vprašanj na področju predšolske vzgoje.
 
Občanom, ki želijo uveljavljati pravico do oprostitve plačila vrtca za čas daljše bolezni otroka, smo na voljo v času uradnih ur, poudarjamo pa, da lahko vlogo za uveljavitev svojih pravic oddajo tudi v tistem mariborskem javnem vrtcu, ki ga obiskuje njihov otrok.
 
 
 
Uveljavljanje pravice do znižanega plačila vrtca se izvaja od 1. 1. 2012, skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev na pristojnih centrih za socialno delo (v Mariboru na Centru za socialno delo Maribor).
 
 
Priloge
Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
pravno obvestilo
rss
Facebook MOM