Občina Maribor
Javne objave
Mestna občina Maribor v skladu z določili zakona o urejanju prostora  (Ur.l.RS št. 61/17) objavlja Izhodišča za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja Studenci St-1 in osnutek sklepa za pripravo le-tega.
Izhodišča bodo razgrnjena v času od 26. junija 2019 do vključno 10. julija 2019 na spletnih straneh Mestne občine Maribor. Gradiva so v času uradnih ur dostopna tudi na Sektorju za urejanje prostora.«
Lidija Vuk Kodrič, 02 2201 492, lidija.kodricvuk@maribor.si, 12. 7. 2019
Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Sekretariat za splošne zadeve na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18) v upravni zadevi določitve imetnika lastninske pravice izdaja po uradni dolžnosti odločbo, št. 47800-62/2019- 47 z dne 12.6.2019 s katero se ugotovi in določi, da je Mestna občina Maribor, Ul. heroja Staneta 1, Maribor lastnik nepremičnine, parc.št. 108/63, k.o. 634 Jelovec, do celote.
 
Ugotovitvena odločba je v prilogi.
Višnja PRAVDIČ, e-naslov: visnja.pravdic@maribor.si, 28.6.2019
Mestna občina Maribor v skladu z določili zakona o urejanju prostora  (Ur.l.RS št. 61/17) objavlja osnutek Izhodišč za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja Studenci 11-P (Damiševo naselje 2) in osnutek sklepa za pripravo le-tega.
 
Izhodišča bodo razgrnjena v času od 10. junija 2019 do vključno 17. junija 2019 na MČ Studenci in v Sektorju za urejanje prostora, Grajska 7. Javna predstavitev bo v dvorani Mestne četrti Studenci, Šarhova 53a, Maribor v sredo 12. junija 2019 ob 16.00 uri.
Simon Tekavec, tel. 02 2201 512, 17.6.2019
Poslovni prostor na Tkalskem prehodu 4 v Mariboru (Tkalka).
Darko LORENČIČ, tel. 02 22 01 406 in Jaroslav BAUER, tel. 02 22 01 410, 19.6.2019 do 17.00 ure
Župan mestne občine Maribor na podlagi 119. in 125. v povezavi z 124 členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017) in 35. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 10/2011, 8/2014) s tem
 
 
JAVNIM  NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi
SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OPPN ZA DEL OBMOČJA STUDENCI 10 S (stanovanjsko območje ob Erjavčevi ulici)
 
 
Javno se razgrnejo SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA O OPPN ZA DEL OBMOČJA STUDENCI 10 S (stanovanjsko območje ob Erjavčevi ulici), ki ga je pod številko projekta 2019/SD2 OPPN – 016 izdelalo podjetje URBIS d.o.o., Maribor
 
Sprememba se nanaša na kartografski del Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja Studenci 10 S (OPPN za del območja PPE Studenci 10 S – stanovanjsko območje ob Erjavčevi ulici, objavljen v MUV št. 13/2018). Pri izdelavi prvih sprememb in dopolnitev navedenega OPPN je v ureditveni situaciji v območju E pomotoma prišlo do zarisa oboda podzemne garaže oz. se je za zaris gradbene meje, ki omejuje gabarit objekta nad terenom, kot je to določeno v 10. členu odloka, uporabila napačna šrafura. Garaža se načrtuje skladno določili 38. člen odloka. Karta številka 4.1 (»Ureditvena situacija) se nadomesti s karto, v kateri se briše zarisan obod podzemne garaže za objekt v območju E.
 
Podlaga za spremembe in dopolnitve o kratkem postopku je prva alineja prvega odstavka 124. člena ZUreP-2, ki dopušča uporabi kratkega postopka v primeru, da gre za odprave očitnih pisnih, računskih in tehničnih napak v tekstualnem in grafičnem delu OPPN ter odpravo pomanjkljivosti glede njegove oblike.
 
Javna razgrnitev sprememb in dopolnitev bo potekala v času od 29. maja do 12. junija 2019:
-        v prostorih Sektorja za urejanje prostora, Grajska ul. 7 – II. nadstropje, ter na spletni strani www.maribor.si, »Javne objave – Pozivi, obvestila, ugotovitvene odločbe, javne razgrnitve in druge objave«
-        Gradivo bo v prostoru javne razgrnitve na vpogled v času uradnih ur. Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur.
V času javne razgrnitve lahko k navedenemu elaboratu podajo pripombe pravne in fizične osebe na sledeči način:
-        pisno na Urad za komunalo, promet, okolje in prostor, Sektor za urejanje prostora, Grajska ul. 7, Maribor,
-        na elektronski naslov - mestna.obcina@maribor.si s pripisom »Spremembe in dopolnitve Erjavčeva«
-        se vpišejo v knjigo pripomb v prostoru javne razgrnitve
Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan razgrnitve, to je 12. junija 2019.
Lidija Vuk Kodrič, 02 2201 492, lidija.kodricvuk@maribor.si, 12. junija 2019
Namenjeno: splošni javnosti
 
Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Sekretariat za splošne zadeve na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18) v upravni zadevi določitve imetnika lastninske pravice izdaja po uradni dolžnosti odločbo, št. 47800-62/2019- 43 z dne 27.5.2019 s katero se ugotovi in določi, da je Mestna občina Maribor, Ul. heroja Staneta 1, Maribor lastnik nepremičnin navedenih v tč. 1 izreka predmetne odločbe.
 
Ugotovitvena odločba je v prilogi.
Višnja PRAVDIČ, e-naslov: visnja.pravdic@maribor.si, 13.6.2019
Namenjeno: splošni javnosti
 
Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Sekretariat za splošne zadeve na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18) v upravni zadevi določitve imetnika lastninske pravice izdaja po uradni dolžnosti odločbo, št. 47800-62/2019- 38 z dne 24.5.2019 s katero se ugotovi in določi, da je Mestna občina Maribor, Ul. heroja Staneta 1, Maribor lastnik nepremičnin navedenih v tč. 1 izreka predmetne odločbe.
 
Ugotovitvena odločba je v prilogi.
Višnja PRAVDIČ, e-naslov: visnja.pravdic@maribor.si, 11. 6. 2019
Datum objave: 23.5.2019 | Rok: 7.6.2019 Odločba s katero se ugotovi in določi, da je Mestna občina Maribor imetnik lastninske pravice na nepremičninah – k.o. 647 Trčova Namenjeno: splošni javnosti Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Sekretariat za splošne zadeve na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18) v upravni zadevi določitve imetnika lastninske pravice izdaja po uradni dolžnosti odločbo, št. 47800-62/2019-32 z dne 223.5.2019 s katero se ugotovi in določi, da je Mestna občina Maribor, Ul. heroja Staneta 1, Maribor lastnik nepremičnin navedenih v tč. 1 izreka predmetne odločbe. Ugotovitvena odločba je v prilogi.
Višnja PRAVDIČ, e-naslov: visnja.pravdic@maribor.si, 7. 6. 2019
Župan Mestne občine Maribor na podlagi 7. odstavka 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017) in 35. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 10/2011, 8/2014) s tem
 
 
JAVNIM  NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi
ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE ZA INDIVIDUALNO ODSTOPANJE OD DOLOČIL PROSTORSKIH AKTOV ZA PARC. ŠT. 997/2, K.O. 661 LIMBUŠ
 
 
Javno se razgrne ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE ZA INDIVIDUALNO ODSTOPANJE OD DOLOČIL PROSTORSKIH AKTOV ZA PARC. ŠT. 997/2, K.O. 661 LIMBUŠ, ki ga je pod številko projekta 1097/18 izdelalo podjetje Mupra d.o.o., Maribor
 
 
Lokacijska preveritev za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev se nanaša na zemljišče s parcelno številko 997/2, k.o. Limbuš, ki se nahaja znotraj poslovne cone oz. zemljišč podjetja Marles hiše d.o.o. Območje obravnave se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 1/14 - UPB1, 12/14, 5/15, 11/15, 20/15 , 20/16, 29/16 (popr.), 9/17 (popr), 1/18, 9/18-obv.razl.). Na območju želi podjetje Marles hiše d.o.o. zgraditi vzorčni objekt in sicer na območju, kjer dva vzorčna objekta že stojita. Predlaga se odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev in sicer tako, da predviden objekt na severno in zahodno stran presega gradbeno mejo. Na severno stran se predlaga odmik od meje parcele ceste minimalno 4,5 m, na zahodno stran se predlaga umestitev objekta tako, da je minimalni odmik med objekti 8 m. Postopek lokacijske preveritve se v zbirko prostorskih aktov vodi pod ID št. 1127.
 
Javna razgrnitev Elaborata bo potekala v času od 21. maja do 4. junija 2019:
  • v prostorih Sektorja za urejanje prostora, Grajska ul. 7 – II. nadstropje, ter na spletni strani www.maribor.si, »Javne objave – Pozivi, obvestila, ugotovitvene odločbe, javne razgrnitve in druge objave«,
  • Gradivo bo v prostoru javne razgrnitve na vpogled v času uradnih ur. Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur,

 

V času javne razgrnitve lahko k navedenemu elaboratu podajo pripombe pravne in fizične osebe na sledeči način:

  • pisno na Urad za komunalo, promet, okolje in prostor, Sektor za urejanje prostora, Grajska ul. 7, Maribor,
  • na elektronski naslov - mestna.obcina@maribor.si  s pripisom »Lokacijska preveritev – Marles«,
  • se vpišejo v knjigo pripomb v prostoru javne razgrnitve.

 

 

Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan razgrnitve, to je 4. junija 2019.
 
 
Javno naznanilo se objavi na oglasni deski Sektorja za urejanje prostora, Grajska ulica 7, Maribor in na spletni strani mestne občine Maribor.
mestna.obcina@maribor.si, 4. 6. 2019
Namenjeno: splošni javnosti
 
Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Sekretariat za splošne zadeve na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18) v upravni zadevi določitve imetnika lastninske pravice izdaja po uradni dolžnosti odločbo, št. 47800-62/2019-26 z dne 16.5.2019 s katero se ugotovi in določi, da je Mestna občina Maribor, Ul. heroja Staneta 1, Maribor lastnik nepremičnin navedenih v tč. 1 izreka predmetne odločbe.
 
Ugotovitvena odločba je v prilogi.
Višnja PRAVDIČ, e-naslov: visnja.pravdic@maribor.si, 4.6.2019
Namenjeno: splošni javnosti
 
Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Sekretariat za splošne zadeve na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18) v upravni zadevi določitve imetnika lastninske pravice izdaja po uradni dolžnosti odločbo, št. 47800-62/2019-23 z dne 16.5.2019 s katero se ugotovi in določi, da je Mestna občina Maribor, Ul. heroja Staneta 1, Maribor lastnik nepremičnin navedenih v tč. 1 izreka predmetne odločbe.
 
Ugotovitvena odločba je v prilogi.
Višnja PRAVDIČ, e-naslov: visnja.pravdic@maribor.si, 4.6..2019
Darko LORENČIČ, tel. 02 22 01 406, 11.6.2019 ob 10.00 uri
Namenjeno: splošni javnosti
 
Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Sekretariat za splošne zadeve, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, izdaja v upravni zadevi odvzema statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na podlagi tretjega odstavka 247. člena v povezavi z 245. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/2017 – v nadaljevanju: ZUreP-2), po uradni dolžnosti odločbo, s katero se nepremičninam iz 1. točke izreka, parcelam št. 2414/3, 2827/3 in 2827/4, vse katastrska občina 680 – TEZNO in parceli št. 1820, katastrska občina 678 – SPODNJE RADVANJE , ki so v zemljiški knjigi vpisane kot grajeno javno dobro lokalnega pomena, v lasti Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, matična številka: 5883369000, do celote (1/1),  odvzame status grajenega javnega dobra.
 
Odločba je v prilogi.
Simona Fras, dipl. upr. org., prav., tel. št. 02/2201-337, email: simona.fras@maribor.si , 31. 05. 2019
Namenjeno: splošni javnosti
 
Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Sekretariat za splošne zadeve, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, izdaja v upravni zadevi odvzema statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na podlagi tretjega odstavka 247. člena v povezavi z 245. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/2017 – v nadaljevanju: ZUreP-2), po uradni dolžnosti odločbo, s katero se nepremičninam iz 1. točke izreka, parcelam št. 89/2 in 335/2, obe katastrska občina 681 – POBREŽJE, parcelam št. 358/6, 358/7 in 358/8, vse katastrska občina 638 – KRČEVINA in parcelam št. 421/5, 421/6, 421/7, 421/8, 421/9 in 421/10, vse katastrska občina 653 – KOŠAKI, ki so v zemljiški knjigi vpisane kot grajeno javno dobro lokalnega pomena, v lasti Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, matična številka: 5883369000, do celote (1/1),  odvzame status grajenega javnega dobra.
Nepremičnini iz 3. točke izreka, katastrska občina 681 POBREŽJE parcela 2981/2, z ID znakom: parcela 681 2981/2, ki v delu predstavlja kategorizirano Mestno ali krajevno cesto, z oznako LK št. 245310, št. odseka 245311, se status grajenega javnega dobra, ne odvzame.
 
Odločba je v prilogi.
Simona Fras, dipl. upr. org., prav., tel. št. 02/2201-337, email: simona.fras@maribor.si , 31. 05. 2019
/, 7.6. 2019
Datum objave: 6.5.2019 | Rok: 21.5.2019 Odločba s katero se ugotovi in določi, da je Mestna občina Maribor imetnik lastninske pravice na nepremičninah – k.o. 683 Dogoše Namenjeno: splošni javnosti Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Sekretariat za splošne zadeve na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18) v upravni zadevi določitve imetnika lastninske pravice izdaja po uradni dolžnosti odločbo, št. 47800-62/2019-17 z dne 6.5.2019 s katero se ugotovi in določi, da je Mestna občina Maribor, Ul. heroja Staneta 1, Maribor lastnik nepremičnin navedenih v tč. 1 izreka predmetne odločbe. Ugotovitvena odločba je v prilogi.
Višnja Pravdič, 21. 5. 2019
Namenjeno: splošni javnosti
 
Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Sekretariat za splošne zadeve na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18) v upravni zadevi določitve imetnika lastninske pravice izdaja po uradni dolžnosti odločbo, št. 47800-62/2019-13 z dne 30.4.2019 s katero se ugotovi in določi, da je Mestna občina Maribor, Ul. heroja Staneta 1, Maribor lastnik nepremičnin navedenih v tč. 1 izreka predmetne odločbe.
 
Ugotovitvena odločba je v prilogi.
Višnja Pravdič, 15.5.2019
Namenjeno: splošni javnosti
 
Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Sekretariat za splošne zadeve na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18) v upravni zadevi določitve imetnika lastninske pravice izdaja po uradni dolžnosti odločbo, št. 47800-62/2019-7 z dne 29.4.2019 s katero se ugotovi in določi, da je Mestna občina Maribor, Ul. heroja Staneta 1, Maribor lastnik nepremičnin navedenih v tč. 1 izreka predmetne odločbe.
 
Ugotovitvena odločba je v prilogi.
Višnja Pravdič, 14.5.2019
Poslovni prostor na Barvarski ulici 3 v izmeri 36,5 m2
Jaroslav BAUER, tel. 02 22 01 410, 14.5.2019
Poslovna prostora v pritličju stavb Gosposka ulica 7 v izmeri 92,0 m2 in Gosposka ulica 11 v izmeri 71,0 m2.
Jaroslav BAUER, tel. 02 22 01 410, 14.5.2019 do 15.00 ure
Svetlana MIHALENKO, tel: 220 12 53, e.pošta: svetlana.mihalenko@maribor.si, 17.4.2019
Poslovni prostor v I. nadstropju stavbe Partizanska cesta 12 v Mariboru v izmeri 116,6 m2.
Jaroslav BAUER, tel. 02 22 01 410, 15.4.2019 do 15.00 ure
/, /
Mestna občina Maribor z javnim naznanilom obvešča javnost o javni razgrnitvi
ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE ZA INDIVIDUALNO ODSTOPANJE OD DOLOČIL PROSTORSKIH AKTOV ZA UMESTITEV VETERINARSKE AMBULANTE V OBSTOJEČI TRGOVSKI OBJEKT NA TRŽAŠKI CESTI V MARIBORU
 
Javno se razgrne ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE ZA UMESTITEV VETERINARSKE AMBULANTE V OBSTOJEČI TRGOVSKI OBJEKT NA TRŽAŠKI CESTI V MARIBORU, ki ga je pod številko projekta 18061 izdelalo podjetje ZUM d.o.o., Maribor
 
Lokacijska preveritev za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev se nanaša na zemljišče s parcelno številko 1814, k.o. 659 Tabor, kjer je zgrajen obstoječi trgovski objekt na Tržaški cesti v Mariboru. Območje obravnave se ureja z Odlokom o zazidalnem načrtu za del območja I 10/1 in del območja C 5 v Mariboru (MUV, št. 28/97, 27/16). Investitor želi v obstoječem trgovskem objektu urediti veterinarsko ambulanto za male živali v sklopu trgovine za male živali in tako na enem mestu ponuditi široko ponudbo proizvodov in kakovostne veterinarske oskrbe za male živali. Investicijske namere zaradi podrobno opredeljenega programa v veljavnem zazidalnem načrtu ni možno izvesti na podlagi veljavnega akta, zato se v skladu z določil 129. člena zakona o prostorskem načrtovanju izvede lokacijska preveritev za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev. Postopek lokacijske preveritve se v zbirko prostorskih aktov vodi pod ID št. 1127.
 
Javna razgrnitev Elaborata bo potekala v času od 4. marca do 18. marca 2019:
-        v prostorih Sektorja za urejanje prostora, Grajska ul. 7 – II. nadstropje, ter na spletni strani www.maribor.si, »Javne objave – Pozivi, obvestila, ugotovitvene odločbe, javne razgrnitve in druge objave«
-        Gradivo bo v prostoru javne razgrnitve na vpogled v času uradnih ur. Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur.
V času javne razgrnitve lahko k navedenemu elaboratu podajo pripombe pravne in fizične osebe na sledeči način:
-        pisno na Urad za komunalo, promet, okolje in prostor, Sektor za urejanje prostora, Grajska ul. 7, Maribor,
-        na elektronski naslov - mestna.obcina@maribor.si s pripisom »Lokacijska preveritev – Tržaška«
-        se vpišejo v knjigo pripomb v prostoru javne razgrnitve
Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan razgrnitve, to je 18. marca 2019.
/, 18. 3. 2019
Uroš Kosi 031 650 895, 27. 3. 2019 do 24.00
Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje Mestne občine Maribor, katera je pristojna za izdelavo ocen ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč v Mestni občini Maribor, objavlja povabilo za podajo strokovnih pripomb in predlogov  k vsebini predloga Ocene ogroženosti Mestne občine Maribor zaradi poplav.
 
Podaja strokovnih pripomb in predlogov je možna 30 dni od objave zadevnega obvestila in ocene ogroženosti.
 
Vpogled v Oceno ogroženosti Mestne občine Maribor zaradi poplav je možen tudi na sedežu Službe za zaščito reševanje in obrambno načrtovanje Mestne občine Maribor, Cesta proletarskih brigad 21, 2000 Maribor, po predhodni najavi.
Valerija LEŠNIK, e-naslov: Valerija.LESNIK@MARIBOR.SI, do 21.3.2019
/, /
Nina Marovt 2201 416 ali nina.marovt@maribor.si, 25. 2. 2019
Datum objave v Uradnem listu RS:                       14.12.2018
Mag. Mateja Cekić, tel: 02/22-01-731, e-pošta: mateja.cekic@maribor.si, in Olga Krebs Kauran, tel: 02/22-01-269, e-pošta: olga.krebs-kauran@maribor.si, 25. 3.2 019 do 9.00 ure
 
 
Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, izdaja v upravni zadevi odvzema statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na podlagi tretjega odstavka 247. člena v povezavi z 245. členom Zakona o urejanju prostora  (Uradni list RS, št. 61/2017) in 3. odst. 251. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/2006 - UPB, 105/2006 - ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 8/2010 in 82/2013) po odločbi organa druge stopnje v ponovnem postopku, po uradni dolžnosti odločbo, s katero nepremičninam, parc. št. 1127/2 in 1127/3, obe k.o. 677 - ZGORNJE RADVANJE preneha status grajenega javnega dobra.
 
 
Simona FRAS, dipl. upr. org., prav., 4.1.2019
Uroš Kosi 031650895 uros.kosi@maribor.si, Do 2.10.2018

Mestna uprava Mestne občine Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor izdaja na podlagi 212. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17-GZ in 66/17- odl. US), v nadaljevanju: ZGO-1, v upravni zadevi pridobitve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, po uradni dolžnosti odločbo o ugotovitvi pridobitve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, št. 47800-119/2018- 44 z dne 29.5.2018 s katero se ugotovi, da imajo nepremičnine navedene v 1.tč. izreka predmetne odločbe pridobljen status grajenega javnega dobra lokalnega pomena, v lasti Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, mat.št.: 5883369000, do celote (1/1).

Višnja Pravdič, 15.6.2018

Mestna uprava Mestne občine Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor izdaja na podlagi 212. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17-GZ in 66/17- odl. US), v nadaljevanju: ZGO-1, v upravni zadevi pridobitve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, po uradni dolžnosti odločbo o ugotovitvi pridobitve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, št. 47800-119/2018- 51 z dne 31.5.2018 s katero se ugotovi, da imajo nepremičnine navedene v 1.tč. izreka predmetne odločbe pridobljen status grajenega javnega dobra lokalnega pomena, v lasti Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, mat.št.: 5883369000, do celote (1/1).

Višnja Pravdič, 15.6.2018

Mestna uprava Mestne občine Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor izdaja na podlagi 212. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17-GZ in 66/17- odl. US), v nadaljevanju: ZGO-1, v upravni zadevi pridobitve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, po uradni dolžnosti odločbo o ugotovitvi pridobitve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, št. 47800-119/2018- 47 z dne 29.5.2018 s katero se ugotovi, da imajo nepremičnine navedene v 1.tč. izreka predmetne odločbe pridobljen status grajenega javnega dobra lokalnega pomena, v lasti Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, mat.št.: 5883369000, do celote (1/1).

Višnja Pravdič, 15.6.2018

Mestna uprava Mestne občine Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor izdaja na podlagi 212. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17-GZ in 66/17- odl. US), v nadaljevanju: ZGO-1, v upravni zadevi pridobitve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, po uradni dolžnosti odločbo o ugotovitvi pridobitve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, št. 47800-119/2018-41 z dne 28.5.2018 s katero se ugotovi, da imajo nepremičnine navedene v 1.tč. izreka predmetne odločbe pridobljen status grajenega javnega dobra lokalnega pomena, v lasti Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, mat.št.: 5883369000, do celote (1/1).

Višnja Pravdič, 12.6.2018

Mestna uprava Mestne občine Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor izdaja na podlagi 212. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17-GZ in 66/17- odl. US), v nadaljevanju: ZGO-1, v upravni zadevi pridobitve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, po uradni dolžnosti odločbo o ugotovitvi pridobitve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, št. 47800-119/2018-31 z dne 24.5.2018 s katero se ugotovi, da imajo nepremičnine navedene v 1.tč. izreka predmetne odločbe pridobljen status grajenega javnega dobra lokalnega pomena, v lasti Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, mat.št.: 5883369000, do celote (1/1).

Višnja Pravdič, 8.6.2018

Mestna uprava Mestne občine Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor izdaja na podlagi 212. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17-GZ in 66/17- odl. US), v nadaljevanju: ZGO-1, v upravni zadevi pridobitve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, po uradni dolžnosti odločbo o ugotovitvi pridobitve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, št. 47800-119/2018-27 z dne 21.5.2018 s katero se ugotovi, da imajo nepremičnine navedene v 1.tč. izreka predmetne odločbe pridobljen status grajenega javnega dobra lokalnega pomena, v lasti Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, mat.št.: 5883369000, do celote (1/1).

Višnja Pravdič, 6.6.2018

Mestna uprava Mestne občine Maribor, Ul. Heroja Staneta1,2000 Maribor izdaja na podlagi 212.člena Zakona o graditvi objektov ( ZGO-1) (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US), V NADALJEVANJU: zgo-1, v upravni zadevi pridobitve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, po uradni dolžnosti odločbo o ugotovitvi pridobitve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, št. 47800-119/2018-23, z dne 17.5.2018 s katero se ugotovi, da imajo nepremičnine navedene v 1.tč. izreka predmetne odločbe pridobljen status grajenega javnega dobra lokalnega pomena, v lasti Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, mat. št. 588336900, do celote (1/1).

Višnja Pravdič, 2.6.2018

Mestna uprava Mestne občine Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor izdaja na podlagi 212. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17-GZ in 66/17- odl. US), v nadaljevanju: ZGO-1, v upravni zadevi pridobitve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, po uradni dolžnosti odločbo o ugotovitvi pridobitve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, št. 47800-119/2018-20 z dne 17.5.2018 s katero se ugotovi, da imajo nepremičnine navedene v 1.tč. izreka predmetne odločbe pridobljen status grajenega javnega dobra lokalnega pomena, v lasti Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, mat.št.: 5883369000, do celote (1/1).

Višnja Pravdič, 1.6. 2018
Mestna uprava Mestne občine Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor izdaja na podlagi 212. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17-GZ in 66/17- odl. US), v nadaljevanju: ZGO-1, v upravni zadevi pridobitve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, po uradni dolžnosti odločbo o ugotovitvi pridobitve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, št. 47800-119/2018-16, z dne 15.5.2018 s katero se ugotovi, da imajo nepremičnine navedene v 1.tč. izreka predmetne odločbe pridobljen status grajenega javnega dobra lokalnega pomena, v lasti Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, mat.št.: 5883369000, do celote (1/1).
Višnja Pravdič, 30.5. 2018

Mestna uprava Mestne občine Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor izdaja na podlagi 212. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17-GZ in 66/17- odl. US), v nadaljevanju: ZGO-1, v upravni zadevi pridobitve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, po uradni dolžnosti odločbo o ugotovitvi pridobitve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, št. 47800-119/2018-13, z dne 11.5.2018 s katero se ugotovi, da imajo nepremičnine navedene v 1.tč. izreka predmetne odločbe pridobljen status grajenega javnega dobra lokalnega pomena, v lasti Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, mat.št.: 5883369000, do celote (1/1).

Višnja Pravdič, 26.5.2018

Mestna uprava Mestne občine Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor izdaja na podlagi 212. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17-GZ in 66/17- odl. US), v nadaljevanju: ZGO-1, v upravni zadevi pridobitve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, po uradni dolžnosti odločbo o ugotovitvi pridobitve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, št. 47800-119/2018-10, z dne 10.5.2018 s katero se ugotovi, da imajo nepremičnine navedene v 1.tč. izreka predmetne odločbe pridobljen status grajenega javnega dobra lokalnega pomena, v lasti Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, mat.št.: 5883369000, do celote (1/1).

 

Višnja Pravdič, 25.5.2018
Višnja Pravdič, 24.5.2018
Uroš Kosi (tel. 02 2201687), Do 7.5.2018 do 24:00
Uroš Kosi, Tel.: 02/2201-687, 11. 4. 2018

 

Darko LORENČIČ, tel. 02/22 01 406, Dražba 24.4.2018 ob 10.00 uri
Jaroslav BAUER, tel. 02 2201 410, Javna dražba najemnine 10.4.2018 ob 10.00 uri
Datum objave: 22.12. 2017 | Rok: 6.1. 2018 
 
Ugotovitvena odločba o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
 
Namenjeno: splošni javnosti
 
Mestna uprava Mestne občine Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor izdaja na podlagi 212. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17-GZ in 66/17- odl. US), v nadaljevanju: ZGO-1, v upravni zadevi pridobitve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, po uradni dolžnosti ugotovitveno odločbo, št. 47800-328/2017 z dne 22.12. 2017 s katero se ugotovi, da imajo nepremičnine navedene v 1.tč. izreka predmetne ugotovitvene odločbe pridobljen status grajenega javnega dobra lokalnega pomena, v lasti Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, mat.št.: 5883369000, do celote (1/1).
 
Ugotovitvena odločba je v prilogi.
/, 6. 1. 2018
mag. Suzana Prajnc, vodja urada; Tel. št.: 02/2201-445, 11. 12. 2017

Datum objave: 25.10. 2017 | Rok: 9.11. 2017

Ugotovitvena odločba o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Namenjeno: splošni javnosti

Mestna uprava Mestne občine Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor izdaja na podlagi 212. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15), v nadaljevanju: ZGO-1, v upravni zadevi pridobitve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, po uradni dolžnosti ugotovitveno odločbo, št. 47800-199/2017 -10 z dne 23.10. 2017 s katero se ugotovi, da imajo nepremičnine navedene v 1.tč. izreka predmetne ugotovitvene odločbe pridobljen status grajenega javnega dobra lokalnega pomena, v lasti Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, mat.št.: 5883369000, do celote (1/1)

Ugotovitvena odločba je v prilogi.

 

 

 

 

/, 9. 11. 2017

Datum objave: 19.10.2017 | Rok: 03.11.2017

 

Ugotovitvena odločba o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Namenjeno: splošni javnosti

Mestna uprava Mestne občine Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor izdaja na podlagi 212. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15), v nadaljevanju: ZGO-1, v upravni zadevi pridobitve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, po uradni dolžnosti naslednjo ugotovitveno odločbo, s katero se ugotovi, da ima nepremičnina parc. št. 743/1 k.o. 660 - STUDENCI pridobljen status grajenega javnega dobra lokalnega pomena, v lasti Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, mat.št.: 5883369000, do celote.

Ugotovitvena odločba je v prilogi. 

 

 

 

/, 3. 11. 2017
Datum objave: 4. 10. 2017 | Rok: 19. 10. 2017 Ugotovitvena odločba o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena Namenjeno: splošni javnosti Mestna uprava Mestne občine Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor izdaja na podlagi 212. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15), v nadaljevanju: ZGO-1, v upravni zadevi pridobitve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, po uradni dolžnosti naslednjo ugotovitveno odločbo, s katero se ugotovi, da imajo nepremičnine parc. št. 513/10, 513/11, 519/10 , vse k.o. 638 - KRČEVINA in parc. št. 2019 k.o. Maribor-grad pridobljen status grajenega javnega dobra lokalnega pomena, v lasti Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, mat.št.: 5883369000, do celote. Ugotovitvena odločba je v prilogi.
/, 19. 10. 2017
Datum objave: 4. 10. 2017 | Rok: 19. 10. 2017 Ugotovitvena odločba o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena Namenjeno: splošni javnosti Mestna uprava Mestne občine Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor izdaja na podlagi 212. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15), v nadaljevanju: ZGO-1, v upravni zadevi pridobitve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, po uradni dolžnosti naslednjo ugotovitveno odločbo, s katero se ugotovi, da imata nepremičnini parc. št. 513/5 in 513/9, obe k.o. 638 - KRČEVINA pridobljen status grajenega javnega dobra lokalnega pomena, v lasti Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, mat.št.: 5883369000, do celote. Ugotovitvena odločba je v prilogi.
/, 19. 10. 2017

Datum objave: 13. 9. 2017 | Rok: 28. 9. 2017

Ugotovitvena odločba o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

 

 

Namenjeno: splošni javnosti

Mestna uprava Mestne občine Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor izdaja na podlagi 212. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15), v nadaljevanju: ZGO-1, v upravni zadevi pridobitve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, po uradni dolžnosti ugotovitveno odločbo, št. 47800-199/2017 -5 z dne 12.9.2017 s katero se ugotovi, da imajo nepremičnine navedene v 1.tč. izreka predmetne ugotovitvene odločbe pridobljen status grajenega javnega dobra lokalnega pomena, v lasti Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, mat.št.: 5883369000, do celote.

  

Ugotovitvena odločba je v prilogi.

/, 28. 9. 2017
Marko ROJS, Lilia GAJA, 11. 11. 2017
Valerija LEŠNIK, strokovna sodelavka VI, E-mail: mestna.obcina@maribor.si, 9. 9. 2017
Valerija LEŠNIK, strokovna sodelavka VI, E-mail: mestna.obcina@maribor.si, 18. 9. 2017
Datum objave: 3.7. 2017 | Rok:18.7. 2017 Ugotovitvena odločba o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena Namenjeno: splošni javnosti Mestna uprava Mestne občine Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor izdaja na podlagi 212. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15), v nadaljevanju: ZGO-1, v upravni zadevi pridobitve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, po uradni dolžnosti ugotovitveno odločbo, št. 47800-172/2017 z dne 30.6.2017 s katero se ugotovi, da imajo nepremičnine navedene v 1.tč. izreka predmetne ugotovitvene odločbe pridobljen status grajenega javnega dobra lokalnega pomena, v lasti Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, mat.št.: 5883369000, do celote. Ugotovitvena odločba je v prilogi.
//, 18.7.2017
Datum objave: 26. 04. 2017 | Rok: 11. 05. 2017 Ugotovitvena odločba o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena Namenjeno: splošni javnosti Mestna uprava Mestne občine Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor izdaja na podlagi 212. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15), v nadaljevanju: ZGO-1, v upravni zadevi pridobitve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, po uradni dolžnosti naslednjo ugotovitveno odločbo, s katero se ugotovi, da ima nepremičnina, parc. št. 2785/2 k.o. 680 - TEZNO pridobljen status grajenega javnega dobra lokalnega pomena, v lasti Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, mat.št.: 5883369000, do celote. Ugotovitvena odločba je v prilogi.
//, 11. 5. 2017

Datum objave: 31. 03. 2017 | Rok: 18. 04. 2017

Ugotovitvena odločba o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Namenjeno: splošni javnosti

Mestna uprava Mestne občine Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor izdaja na podlagi 212. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15), v nadaljevanju: ZGO-1, v upravni zadevi pridobitve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, po uradni dolžnosti naslednjo ugotovitveno odločbo, s katero se ugotovi, da ima nepremičnina, parc. št. 524/2 k.o. 655 - MELJE pridobljen status grajenega javnega dobra lokalnega pomena, v lasti Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, mat.št.: 5883369000, do celote.

Ugotovitvena odločba je v prilogi.

 

 

 

//, 18. 4. 2017

Datum objave: 31. 03. 2017 | Rok: 18. 04. 2017

Ugotovitvena odločba o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Namenjeno: splošni javnosti

Mestna uprava Mestne občine Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor izdaja na podlagi 212. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15), v nadaljevanju: ZGO-1, v upravni zadevi pridobitve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, po uradni dolžnosti naslednjo ugotovitveno odločbo, s katero se ugotovi, da ima nepremičnina, parc. št. 421/11 k.o. 653 - KOŠAKI pridobljen status grajenega javnega dobra lokalnega pomena, v lasti Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, mat.št.: 5883369000, do celote.

Ugotovitvena odločba je v prilogi.

//, 18. 4. 2017
Mestna uprava Mestne občine Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor izdaja na podlagi 212. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15), v nadaljevanju: ZGO-1, v upravni zadevi pridobitve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, po uradni dolžnosti naslednjo ugotovitveno odločbo, s katero se ugotovi, da imajo nepremičnine, parc. št. 3008/3 in parc.št. 3009/4, k.o. Pobrežje ter parc.št. 651 k.o. Hrenca pridobljen status grajenega javnega dobra lokalnega pomena, v lasti Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, mat.št.: 5883369000, do celote. Ugotovitvena odločba je v prilogi.
/, 24. 3. 2017
Mestna uprava Mestne občine Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor izdaja na podlagi 212. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15), v nadaljevanju: ZGO-1, v upravni zadevi pridobitve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, po uradni dolžnosti naslednjo ugotovitveno odločbo, s katero se ugotovi, da imajo nepremičnine, parc. št. 735/1, 735/3, 735/5, k.o. 602 Gaj nad Mariborom pridobljen status grajenega javnega dobra lokalnega pomena, v lasti Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, mat.št.: 5883369000, do celote. Ugotovitvena odločba je v prilogi.
/, 21. 3. 2017
/, /
/, /
Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
pravno obvestilo
rss
Facebook MOM