Občina Maribor
Poslji
Projekt izgradnje ceste Ledina TAM

     
 

Proizvodna cona Te5 TEZNO1. faza  ceste »LEDINA« TAM vključno s komunalno infrastrukturo
 
 
Mestna občina Maribor se je s projektom "Proizvodne cone Te 5 Tezno – 1. faza ceste Ledina TAM vključno s komunalno infrastrukturo" prijavila na drugi javni razpis za prenovo, modernizacijo ter izgradnjo javne in komunalne infrastrukture v okviru poslovnih con iz ukrepa 1.4. Enotnega programskega dokumenta Slovenije 2004-2006. Razpis je objavila Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj v Ur. listu RS št. 135/04 dne 17.12.2004.
Projekt je bil odobren in z Agencijo Republike Slovenije za regionalni razvoj (sedaj Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj) je Mestna občina Maribor dne 07.11.2005 sklenila Pogodbo o sofinanciranju projekta "Proizvodna cona Te5 Tezno – 1. faza ceste Ledina TAM vključno s komunalno infrastrukturo" št. ARR-05-139-4 v okviru Enotnega programskega dokumenta Slovenije 2004-2006.
 

Namen projekta

Celotna cona Te5 Tezno je največja cona v Podravju in zadošča merilom cone strateškega pomena. Ugodna lega cone na obrobju univerzitetnega mesta Maribor zagotavlja izkoriščanje prednosti koncentracije znanja. Podjetja, ki v coni že delujejo, pa predstavljajo dobro podlago za nadaljnjo koncentracijo proizvodnih in poslovnih dejavnosti, ki olajšuje poslovno povezovanje in povečevanje gospodarskih učinkov. Cona ima s tem značilnosti sodobnega proizvodnega območja. Z načrtovano širitvijo je Proizvodna cona Tezno namenjena novim gospodarskim vsebinam, povezanim z lokalnimi tvorci znanja, in privabljanju srednjih in večjih podjetij. S tem predstavlja razvojno žarišče z močnim učinkom na okoliške lokalne skupnosti, ki so gospodarsko, logistično in drugače tesno povezane z mestom Maribor.
Za vstopanje novih podjetij v oba dela cone in širitev dejavnosti podjetij, ki v coni že delujejo, pa je nujna izgradnja oziroma obnova komunalne infrastrukture in prometnic.
 
Za celotno območje proizvodne cone (»A« in »B«) je bil leta 2002 izdelan zazidalni načrt in sprejet odlok o zazidalnem načrtu (MUV, št. 16/2002). Leta 2003 je bil za celotno območje cone izdelan Program opremljanja stavbnih zemljišč za proizvodno cono Te5 Tezno (JP GSZ, september 2003). Glede na velikost proizvodne cone, specifičnost obstoječega stanja ter različnost potreb, ki jih narekujejo obstoječi in bodoči uporabniki cone Te5 Tezno, je izgradnja komunalne infrastrukture načrtovana v več fazah.
Delujoč del cone (»A«) je še vedno »za zidovi bivšega TAM«. Komunalna infrastruktura je zastarela, cona je slabo dostopna iz južne vpadnice v Maribor in AC, kar onemogoča širitev podjetij, ki v coni že delujejo, in naseljevanje novih podjetij na prosta zemljišča.
Cesta Ledina je del cone Te5 Tezno. V skladu z Odlokom o zazidalnem načrtu za proizvodno cono Te5 Tezno (MUV 16/2002) je projekt izgradnje Ceste Ledina z vključeno komunalno infrastrukturo, ki je predmet prijave, opredeljen kot prioriteta in s tem pogoj za vse nadaljnje naložbe v komunalno opremljanje zemljišč v coni.
 
Izgradnja Ceste Ledina omogoča nadaljnjo širitev cone. V ta namen je Mestna občina Maribor odkupila stavbna zemljišča v izmeri 43 tisoč m2. Načrtovani nakupi povečujejo lastništvo Mestne občine Maribor v Poslovni coni Tezno (s sedanjih 43 tisoč m2 na skoraj 60 tisoč m2), zaokrožujejo območje cone, zagotavljajo pogoje za opremljanje zemljišč v naslednjih fazah izgradnje cone in s tem pogoje za širitev cone.
 

Aktivnosti

V okviru projekta se izvajajo aktivnosti za izvedbo investicije v izgradnjo ceste:
-       odkup dela zemljišč za križišča,
-       izgradnja ceste, ki vključuje:
-        preddela in zemeljska dela: rušitve obstoječih voziščnih konstrukcij, odstranitev dreves in grmovja ter obnovitev in zavarovanje trase, odstranitev zgornjega ustroja, izdelava temeljnih tal in nasipov,
-        gradbena dela: izgradnja spodnjega in zgornjega ustroja ceste, odvodnjavanje cestišča,  nabava in namestitev prometne opreme in signalizacije;
-       izgradnja kanalizacijskega omrežja, ki vključuje zemeljska dela in gradbena dela, povezana z izgradnjo dela kanala – glavnega zbiralnika v osi ceste, od cestnega profila 0+380 do priključka zbiralnika na kanalizacijo v Zagrebški cesti, ter vzporedne kanale 1.1.-1.16, ki se priključijo v jaške glavnega zbiralnika;
-       plinovod – zaščita cevi;
-       izgradnja vodovoda - vodovodnega cevovoda v cesti ter uličnega cevovoda s priključitvijo na obstoječ cevovod;
-       električno omrežje – gradnja javne razsvetljave na skupni površini za pešce in kolesarje;
-       telekomunikacijsko omrežje - zaščita in prestavitev obstoječega TK omrežja in izgradnja nove TK kanalizacije, ki se bo priključila na obstoječo TK kanalizacijo;
 

Trajanje projekta

November 2005 - oktober 2006
 

Stroški

Vrednost projekta znaša 310.696.069,34 SIT in ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj in Mestna občina Maribor. Znesek sofinanciranja Evropskega sklada za regionalni razvoj znaša 194.185.043,26 SIT, kar predstavlja 75% upravičenih stroškov (neto vrednosti) projekta.
 
Skrbnika pogodbe o sofinanciranju projekta:
Eva Jaki, Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
Grajska ul.7, Maribor
Tel: (02) 2201426
in
Damijan Bedek, vodja projekta
Komunalna direkcija Mestne občine Maribor
Slovenske ul.40, Maribor
Tel: (02) 2201 413
 
Več o Evropskem skladu za regionalni razvoj in Evropski uniji:
http://europa.eu/index_sl.htm
Mestna občina Maribor • Ulica heroja Staneta 1 • mestna.obcina@maribor.si • tel.: 02/22 01 000
Pravno obvestiloVarstvo osebnih podatkov
rss
Facebook MOM